הרכב ציון הגמר

ציון התואר השני ישוקלל על פי ציוני התלמיד כמפורט להלן:

במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)

קורסים

30%

עבודה סמינריונית

20%

עבודת הגמר

50%

במסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

קורסים

40%

עבודות סמינריוניות

40%

בחינת הגמר

20%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח