מסלול בין-תחומי בחקר התודעה

לימודי תואר ראשון במסלול בין-תחומי בחקר התודעה

המסלול המוצע משלב לימודים לקראת התואר הראשון בשני חוגים: ביולוגיה ופילוסופיה. הלימודים יקנו לתלמידים תואר ראשון בשני חוגים אלה (במסלול הדו-חוגי). תכנית הלימודים תתבסס על הקורסים הרלוונטיים בשתי המסגרות, ובנוסף תציע מסגרות לימוד ייחודיות משותפות לשתי הפקולטות (מדעי החיים ומדעי הרוח). התכנית תאפשר לתלמידים להתמקד בהיבטים שונים של הבנת התודעה, תוך שילוב שיטות מחקר שונות מתחומי מדעי הטבע, מדעי החיים, פילוסופיה, פסיכולוגיה, בלשנות ועוד.

סדר הלימודים:

פילוסופיה: 56 ש"ס להשלמת התואר;

ביולוגיה:  85 ש"ס להשלמת התואר.

תכנית הלימודים בפילוסופיה

במסגרת לימודי הפילוסופיה ילמדו התלמידים 56 ש"ס בשלוש שנות לימוד לפי הפירוט:

קבוצה א': מבואות היסטוריים

קבוצה ב': קורסי מבוא, קורסי המשך וסמינריונים בתחומי הלימוד

קבוצה ג': שיעורי בחירה 

קבוצה ד': קורסים ייעודיים לתלמידי המסלול

מבואות היסטוריים:
מבוא לפילוסופיה יוונית
מבוא לפילוסופיה חדשה
קריאה מודרכת: דקארט 
קריאה מודרכת: יום וקאנט 

תחומי התמחות:
התלמידים יתמחו בשלושת התחומים:
תורת ההכרה ומטאפיזיקה
פילוסופיה של השפה או לוגיקה פילוסופית
פילוסופיה של המדע (יש להשתתף בשיעור ההמשך בלבד).

בכל אחד משלשת התחומים הללו ילמדו התלמידים קורס מבוא וקורס המשך.

בשנת לימודיהם השלישית ילמדו התלמידים שני סמינריונים בשניים משלושת התחומים שבהם התמחו. על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית באחד הסמינריונים ורפראט בסמינריון השני. 
באישור אחראי/ת המסלול יהיו התלמידים רשאים להשתתף בסמינריון לתלמידי התואר השני של התכנית ללימודים קוגניטיביים ויהיו רשאים ללמוד קורסי בחירה מהחוג לפסיכולוגיה ו/או בלשנות.
בחינת בקיאות: תלמידי החוג חייבים להיבחן בבחינת הבקיאות במהלך לימודיהם לפני ההשתתפות בסמינרים.

סדר הלימודים, חובות התלמידים ודרישות הקדם – על פי המסלול הדו-חוגי
שנה א'

מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל צמוד 4 ש"ס
מבוא לפילוסופיה יוונית (תלמידי המסלול אינם מחוייבים בקריאה מודרכת)  2ש"ס
מבוא לפילוסופיה חדשה  2ש"ס
קריאה מודרכת: דקארט  2ש"ס
מבוא לפילוסופיה של השפה או מבוא ללוגיקה פילוסופית 2 ש"ס
מבוא לתורת ההכרה ומטאפיזיקה  2ש"ס
מבוא לפילוסופיה של המדע  2ש"ס
קורסים יעודיים שנה א'  
בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים 2 ש"ס
בעיית התודעה: היבטים פסיכולוגיים ומוחיים 2 ש"ס
מושג הנפש בתקופתנו (א): קריאה בטקסטים פילוסופים בני זמננו
 2ש"ס 
סה"כ שעות בשנה א': 22 ש"ס

 שנה ב'                                                                                    

פילוסופיה במאה ה-19 (תלמידי המסלול אינם מחוייבים בקריאה מודרכת)  2ש"ס
קריאה מודרכת: יום וקאנט  4ש"ס
שיעור המשך בתורת ההכרה + תרגיל  4ש"ס
שיעור המשך בפילוסופיה של השפה + תרגיל 
או שיעור המשך בלוגיקה + תרגיל
4 ש"ס 
שיעור המשך בפילוסופיה של המדע  2ש"ס
קורס יעודי שנה ב'   
מושג הנפש בתקופתנו (ב): קריאה בטקסטים פילוסופים בני זמננו
 2ש"ס 

 שנה ג'

סמינר בתחום א'

 4ש"ס

סמינר בתחום ב'

4 ש"ס

4 שיעורי בחירה 

8 ש"ס 

סה"כ שעות בשנים ב' ו-ג' :

34 ש"ס 

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח