מבנה תכנית הלימודים

להלן מבנה תכנית הלימודים במסלול חד-חוגי ודו-חוגי: 

 
 
 

  

מסלול חד-חוגי

מסלול דו-חוגי

שנה א'

  

  

הדרכה בספריה

חובה

חובה

מבואות

4 קורסים (14 ש"ס)

4 קורסים (14 ש"ס )

סטטיסטיקה 

קורס אחד (4 ש"ס)

קורס אחד (4 ש"ס)

שיטות מחקר כמותיות  קורס אחד (2 ש"ס)  קורס אחד (2 ש"ס)

יסודות הגיאוגרפיה חברתית-תרבותית - קורס יסוד פתוח לתלמידי שנה א'

 

 

שנה ב'

  

  

שיטות מחקר איכותניות

קורס אחד (2 ש"ס)

קורס אחד (2 ש"ס)

מיומנויות בכתיבה מדעית

קורס אחד (2 ש"ס)

קורס אחד (2 ש"ס)

גיאוגרפיה של המזרח התיכון

קורס אחד (2 ש"ס)

קורס אחד (2 ש"ס)

גיאו-אינפורמטיקה מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג א') - קורס בחירה בתשע"ו (קורס חובה משנת הלימודים תשע"ז)

 

 

שיעורי יסוד

5 קורסים (10 ש"ס)

3 קורסים  (6 ש"ס)

שנה ב' או ג'

  

  

שיעורי בחירה

50 ש"ס

20 ש"ס 

 

  

  

שנה ג'

   

סמינריונים

2 קורסים (8 ש"ס)

קורס אחד (4 ש"ס)

גיאוגרפיה יישומית – פרויקט

קורס אחד (4 ש"ס)

ניתן לקחת כקורס בחירה (4 ש"ס)        

סך כל הלימודים בחוג

100 ש"ס

 

חטיבת השלמה

16 ש"ס

 

סך הכול

116 ש"ס

58 ש"ס

     
 
הערות:
  1. על פי תקנון האוניברסיטה קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים.
  2. קיימים קורסים בהם ניתן תרגול חובה מעבר למכסות שעות הקורס (בגינם אין חיוב שכ"ל, אך קיימת חובת השתתפות).
  3. חובת הדרכה בספריית החוג לגיאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).
  4. ניתן לקחת קורסי בחירה נוספים מרשימת שיעורי היסוד (במסלול הדו-חוגי ניתן לקחת את הקורס "גיאוגרפיה יישומית-פרויקט" כקורס בחירה בהיקף 4 ש"ס).
  5. תלמידים במסגרת תכנית המצטיינים: מבנה התכנית זהה, פרט להיקף השעות הגדול יותר (120 ש"ס במסלול החד חוגי ו- 60 ש"ס במסלול הדו-חוגי) והקורסים הייחודיים לתכנית (אשר פורטו לעיל), הנכללים במסגרת מכסת שיעורי הבחירה.
  6. קורס יסוד "יסודות הגיאוגרפיה החברתית-תרבותית" מחליף את קורס מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית. הקורס פתוח לתלמידי שנה א' ולתלמידי שנים ב' או ג' שלא השלימו את קורס המבוא.

                   

חטיבת השלמה

תלמידי המסלול החד-חוגי חייבים בלימודים בהיקף של 16 ש"ס מחוג אחר. יש לציין כי קורסים שנלמדו בשנה א' במסגרת החוג השני מוכרים כחטיבת השלמה או חלק ממנה.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח