ציון הגמר

ציון הגמר ישוקלל כדלהלן:

במסלול הדו-חוגי*:

ציוני עבודת הרפראט, השיעורים והתרגילים 80%
ציון העבודה הסמינריונית 20%

במסלול המורחב:

ציוני עבודות הרפראט, השיעורים והתרגילים בחוג: 60%
ציוני העבודות הסמינריוניות 40%
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח