(מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית (117

הלימודים במסלול הדו-חוגי מורכבים מלימודי ליבה (כמפורט להלן), לימודי בחירה וסמינריונים.

לימודי בחירה

לימודי הבחירה מונים 24 ש"ס, מהן יש ללמוד 12 ש"ס מקורסי ספרות עברית ו-12 ש"ס מקורסי ספרות כללית.

אפשר להתחיל בלימודי הבחירה כבר בשנת הלימודים הראשונה, לצד לימודי הליבה, שיש להשלים בשנה א' עם זאת חלק מקורסי הבחירה דורשים ידע מוקדם הנלמד בקורסי המבוא.

סמינריונים

יש ללמוד בשני סמינריונים, בשנים ב'-ג', באחד יש לכתוב עבודת רפראט ובשני עבודה סמינריונית. אין ללמוד את שניהם אצל אותו מורה. אין לכתוב עבודות סמינריוניות משותפות אלא במקרים מיוחדים הקשורים לטיב המחקר ובאישור מראש של וועדת ההוראה של החוג. ניתן לבחור ביותר משני סמינריונים, וללמוד את הנוספים כ"סמינריוני שמיעה", שמעמדם כקורסי בחירה. בקורסים אלה יש למלא את כל חובות הקורס במתכונתו כסמינר כדי לקבל ציון, ובסיומם להגיש רפרט. תלמידים מתקדמים שממוצע ציוניהם 85 ומעלה יכולים לבחור את אחד משני הסמינריונים מבין הסמינריונים למ"א. מומלץ לכתוב בסמינריון זה את עבודת הרפרט. בחירה ביותר מסמינריון מ"א אחד דורשת פנייה בכתב לקבלת אישור וועדת ההוראה של החוג.

הרישום לחלק מן הסמינריונים מותנה בעמידה בדרישות של לימודים קודמים ("דרישות קדם"), המצוינות בידיעון.
ממולץ לתכנן את לימודי הבחירה לקראת ההשתפות בסמינריונים.

ציון גמר: הציון ייקבע על-פי השקלול הבא: ציון העבודה הסמינריונית - 20%; ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים - 80%.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח