מהלך הלימודים

1. המסלול המחקרי (עם עבודת גמר בשפה האנגלית)

אלה חובות התלמידים במסלול זה:                                

- שמיעת סמינריונים בהיקף של 28 ש"ס.
תלמידי התואר השני רשאים ללמוד קורסים מחוגים אחרים באישור היועץ האקדמי של החוג/התכנית. 
הרישום לקורסים אלו מתקיים במזכירות החוגים בהם נלמדים הקורסים.
 
במסגרת סמינריוני הבחירה על התלמידים לכתוב עבודה סמינריונית אחת. בשאר הסמינריונים יגישו התלמידים עבודת רפראט, על פי הנחיות המרצים בקורסים השונים. כמו כן ימלאו התלמידים אחר דרישות המרצים במהלך הסמינריונים.

כמו כן, על התלמידים לעמוד בבחינה בשפה זרה שנייה ברמת "פטור". לימודי שפות אינם נכללים במניין שעות הלימוד.

עם סיום לימודיהם יגישו התלמידים עבודת גמר.

עבודת גמר

התלמידים חייבים להגיש עבודת גמר שתכלול הצגה ביקורתית של נושא מתחום התמחותם. עליהם להוכיח יכולת מחקר ומיומנות בכתיבה מדעית. כמו כן, תשקף העבודה שליטה בספרות הרלוונטית, הן הראשונית והן המשנית, ובכללה פרסומים שיצאו לאור בשנים האחרונות.

תחום עבודת הגמר ייקבע בייעוץ, לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים השנייה. בהתאם לכך ייקבע לתלמידים מנחה, ועמו ייפגשו לעתים מזומנות לדיון בנושא העבודה. על התלמידים להגיש למנחה הצעה לעבודת הגמר.

 היקף עבודת הגמר לא יעלה על 80 עמודים. עבודת הגמר תישפט על ידי המנחה ועל ידי קורא נוסף מן הסגל הבכיר. 

סדר הגשת עבודת הגמר מפורסם בידיעון הפקולטה.

 2. המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

אלה חובות הלימודים במסלול זה:

-  שמיעת סמינריונים בהיקף של 32 ש"ס. 
במסגרת סמינריוני הבחירה על התלמידים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות (אצל מרצים שונים). בשאר הסמינריונים יגישו התלמידים עבודות רפראט, על פי הנחיות המרצים. כמו כן, יעמדו התלמידים בכל מטלות הסמינריונים לאורך הסמסטר, כפי שיקבעו על ידי המרצים. 

עם סיום לימודיהם יעמדו התלמידים בבחינת גמר.

בחינת גמר

לאחר קבלת הציונים על מלוא שעות הלימוד ייגשו התלמידים לבחינת גמר. לצורך הבחינה יקבע לתלמידים מנחה מן הסגל הבכיר של החוג, בתיאום עם היועץ ללימודי התואר השני. התלמיד יקבע עם היועץ את נושא הבחינה והביבליוגרפיה הראשית, התאורטית, והמשנית הרלוונטית. הבחינה תערך בכתב ותקרא על ידי המנחה וקורא נוסף מן הסגל הבכיר של החוג. 

התלמידים בשני המסלולים לא יוכלו ללמוד יותר משני סמינריונים אצל אותו מרצה במהלך לימודיהם. 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח