ציון הגמר

ציון הגמר ישוקלל כלהלן:

במסלול המחקרי

  

ציוני הסמינריונים והקורסים

55%

ציון העבודה הסמינריונית

15%

ציון עבודת הגמר

30%

במסלול העיוני

 

ציוני הקורסים

60%

ציוני העבודות הסמינריוניות

30%

ציון בחינת הגמר

10%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח