חובות במהלך הלימודים

1. עבודות ובחינות

א. במסלול המחקרי יש להגיש עבודה סמינריונית אחת במסגרת שיעורי התואר השני של החוג. במסלול העיוני יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות. אחת לפחות חייבת להיות במסגרת לתחום ההתמחות של התלמיד והשנייה יכולה להיות במסגרת חוג אחר, בתיאום עם היועץ.
ב. המעבר לשנה ב' מותנה בהגשת עבודה סמינריונית בשנה א'.
ג. יש לעמוד בבחינה או להגיש עבודה בכתב בכל שיעורי החוג ובחוגים אחרים.
ד. חלה חובת השתתפות פעילה בסמינר המחלקתי של החוג. הסמינר לא ייחשב במניין השעות לתואר.

2. עבודת גמר במסלול המחקרי

א.  בטרם ייגש התלמיד לכתיבת עבודת הגמר עליו להגיש הצעת מחקר בתחילת השנה השנייה ללימודיו, בתיאום עם המנחה. יש לקבל אישור בכתב על גבי טופס אישור לכתיבת עבודת גמר ממנחה המחקר. ההצעה תיבדק על ידי המנחה ועל ידי מרצה נוסף מן החוג או מחוצה לו, על פי קביעת ראש החוג. רק לאחר אישור ההצעה יוכל התלמיד להתחיל בכתיבת העבודה.
ב.  עבודת הגמר תיבדק על ידי המנחה ועל ידי קורא נוסף. העבודה תוגש למזכירות החוג בשלושה עותקים מודפסים ובקובץ דיגיטלי (PDF) שיועבר לספריה. על הסטודנט למלא טופס העלאת עבודות גמר לתואר שני.

לפירוט בנושא עבודת גמר במסלול במחקרי לחץ כאן

3. בחינת גמר במסלול העיוני

בתום לימודיו יהא על התלמיד לעמוד בבחינת גמר בתחום ההתמחות שבחר. הבחינה נועדה לבדוק יכולת הבנה וניתוח של טקסטים ערביים בתחום התמחותו של התלמיד, כושר לימוד עצמאי ברמת התואר השני וכושר אינטגרציה וביקורת של נושאים בתחום ההתמחות. התלמיד יפנה לאחד ממורי החוג שהגיש אצלו עבודה סמינריונית לקבלת הדרכה לבחינת הגמר. פרק הזמן המזערי לקבלת ההדרכה לקראת הבחינה הוא שלושה חודשים לפני מועדה.

בחינת הגמר תיערך במועד שייקבע ע"י החוג בתיאום עם המורה-המנחה והתלמיד, ותכלול בחינה בכתב בת שעתיים וחצי ובחינה בעל-פה בת חצי שעה, בנוכחות מורה נוסף.

4. שפה זרה שנייה

סטודנט במסלול המחקרי יידרש לעתים ללמוד שפה זרה מודרנית שנייה (גרמנית או צרפתית למשל), או שפה קלאסית או מזרחית נוספת, כגון יוונית או פרסית, אם נושא עבודת הגמר מחייב זאת, ובהתאם להנחיות המנחה. על התלמיד להשיג רמת פטור בלימודי השפה הזרה לפני תחילת הכתיבה של עבודת הגמר.

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח