דרישות ייחודיות לתלמידי התכנית ללימודי סביבה, חברה ותכנון

התכנית מציעה שני נתיבים מקבילים:

1) התכנית ה'רגילה' ללימודי סביבה, חברה ותכנון ו- 2) התכנית במתכונת 'לימודי ליבה' המותאמת לדרישות הרישום בפנקס המתכננים של איגוד המתכננים (אם וכאשר רישום זה יאושר ע"י איגוד המתכננים).

כל התלמידים בתכנית ללימודי סביבה, חברה ותכנון (בשני הנתיבים) יכולים להירשם לאיגוד המתכננים במעמד חבר-סטודנט כבר עם תחילת הלימודים לתואר השני. עם סיום לימודי התואר השני יכולים להירשם כחברים באיגוד המתכננים עם סיום התואר. לכשיאושר פנקס המתכננים, ובהתאם לדרישותיו, יוכלו להירשם אליו בוגרי התכנית סביבה, חברה ותכנון במתכונת 'לימודי הליבה'.

התכנית ללימודי סביבה חברה ותכנון ( התכנית ה'רגילה' )

 

המסלול המחקרי
(הכולל עבודת גמר)


המסלול העיוני
(ללא עבודת גמר)

שיעורי חובה  4 ש"ס  4 ש"ס
שיעורי ליבה  8 ש"ס  8 ש"ס
שיעורי מתודולוגיה ומיומנות  4 ש"ס  4 ש"ס
פרויקט ישומי  4 ש"ס  4 ש"ס
שיעורי בחירה והתמחות (כולל  סמינריונים)  8 ש"ס  12 ש"ס 
סמינר  מחלקתי  2  סמסטרים (אחת  לשבועיים)
נוכחות חובה  נוכחות חובה
פטור משפה זרה שנייה (או קורסים מתודולוגיים חלופיים בהיקף של 4 ש"ס) 4 ש"ס  
סה"כ שיעורי בחירה והתמחות (כולל סמינריונים) 28  ש"ס + 4 ש"ס (קורסים מתודולוגיים חלופיים לשפה זרה שנייה) 32 ש"ס

שיעורי חובה (4 ש"ס)
זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה 2 ש"ס
שיטות מחקר מתקדמות: כמותיות או איכותיות 2 ש"ס 

שיעורי ליבה (8 ש"ס)
מיועדים להעניק תשתית תיאורטית משותפת לכל תלמידי התכנית. יש לבחור קורסים בהיקף של 8 ש"ס (לפחות). ניתן לראות את רשימת שיעורי הליבה בפירוט תכנית הלימודים במתכונת "לימודי ליבה".  

שיעורי מתודולוגיה ומיומנות (4 ש"ס)
שיעורים העוסקים בגישות ובשיטות המחקר של הסביבה, החברה, תהליכי התכנון ויחסי הגומלין ביניהם, מנקודת מבט כמותית-סטטיסטית ואיכותית-פנומנולוגית. יש לבחור קורסים בהיקף של 4 ש"ס (לפחות). הקורסים יכולים להיחשב גם כשיעורי בחירה. ניתן לראות את רשימת שיעורי המתודולוגיה בפירוט תכנית הלימודים במתכונת "לימודי ליבה".  

פרויקט יישומי (4 ש"ס)
מיועד להרחיב ולהעמיק את הידע התאורטי והמתודולוגי באמצעות יישומו לפרויקט הדן בבעיה תכנונית, בהיבט הסביבתי-חברתי, וזאת באמצעות עבודת צוות.
(*פרוייקט יישומי נוסף 
יכול להיחשב כשיעור בחירה).
 
שיעורי בחירה והתמחות (8 או 12 ש"ס, בהתאם למסלול הלימודים, מחקרי או עיוני)
מאפשרים התמחות בנושאים נבחרים שעניינם יחסי הגומלין בין חברה, סביבה ותכנון. ניתן לבחור מכלל רשימת הקורסים לתואר שני ובכלל זה קורסי ליבה ומתודולוגיה ופרוייקטים יישומיים נוספים. 

 

התכנית ללימודי סביבה חברה ותכנון (התכנית במתכונת 'לימודי ליבה')

להלן פירוט התכנית:

שיעורי חובה (12 ש"ס)
זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה - 2 ש"ס
שיטות מחקר כמותיות מתקדמות - 2 ש"ס 
שיטות מחקר איכותניות מתקדמות - 2 ש"ס
תכנון עירוני ותכנון מרחבי בישראל – 4 ש"ס (קורסים מתואר ראשון המוכרים לתואר השני, החל משנת הלימודים תשע"ו, ראה סעיף 7 בפרק דרישות ונהלים לתלמידי התואר השני) אם נלמדו קורסים אלה יש להשלים 4 ש"ס מהתכנית. 
חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים – 2 ש"ס

 

שיעורי ליבה (8 ש"ס)
מיועדים להעניק תשתית תיאורטית משותפת לכל תלמידי התכנית ועוסקים בנושאים כגון התפתחות המחשבה התכנונית, תיאוריות בתכנון, גישות עדכניות של תכנון עירוני ודילמות תפיסתיות בתחום. יש לבחור קורסים בהיקף של 8 ש"ס (לפחות) מתוך הרשימה להלן:  
ויכוחים ותיאוריות מתקדמות בתכנון – 2 ש"ס
ניידות תחבורה וקיימות – 2 ש"ס
תיאוריות בתכנון ועיצוב עירוני – 2 ש"ס
התנהגות מרחבית בסביבה עירונית – 2 ש"ס
תאוריות ומתודולוגיות תכנון למתקדמים – 2 ש"ס (לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ו)
תכנון תואם אקלים וסביבה – 2 ש"ס
אתגרים תכנוניים: הדינמיקה בין העיר לתעשיה בתחילת המאה ה-21 - 2 ש"ס

 

שיעורי מתודולוגיה ומיומנות (4 ש"ס)
שיעורים העוסקים במתודולוגיה  ושיטות של חקירת הסביבה, החברה ותהליך התכנון ויחסי הגומלין ביניהם, מנקודת מבט כמותית-סטטיסטית ואיכותנית-פנומנולוגית. 
יש לבחור קורסים בהיקף של 4 ש"ס (לפחות).
אוטופיה כמתודולוגיית חשיבה ותכנון – 4 ש"ס
תרחישים לתחבורה וניידות – 2 ש"ס
מערכות עירוניות – 2 ש"ס (לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ו)
היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות – 2 ש"ס
תיאוריה ופרקטיקה בחישה מרחוק של הסביבה – 2 ש"ס
מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב') – 4 ש"ס (קורס מוכר מתואר ראשון)
ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית - 2 ש"ס 
סדנה בתכנון אקלימי סביבתי - 2 ש"ס 

 

פרויקטים יישומיים (8 ש"ס) 
מיועד לשלב את החומר הנלמד בעבודת צוות שעניינה טיפול מעשי בבעיה תכנונית בהיבט הסביבתי-חברתי ולאינטגרציה של הנושאים התאורטיים והמתודולוגיים שנלמדו במסגרת התכנית על מנת להתנסות הלכה למעשה בתכנון רב-תחומי ובתכנון יוזם. יש לבחור 2 פרויקטים בהיקף של 8 ש"ס (לפחות) פרויקטים יישומיים נוספים יכולים להיחשב גם כשיעור בחירה).

פרויקט יישומי: תכנון עם קהילות - עבר, הווה, עתיד – 4 ש"ס (לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ו)
פרויקט יישומי: מסלולים בהתחדשות עירונית – 4 ש"ס
פרויקט יישומי: בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא – 4 ש"ס
פרויקט יישומי: צמיחת אזורי תפקוד בעיר – 4 ש"ס
פרוייקט יישומי: תכנון, דיור וצדק חברתי - 4 ש"ס

 

שיעורי בחירה והתמחות (להשלמת מכסת השעות לתואר בהתאם למסלול הלימודים, מחקרי או עיוני)
מאפשרים התמחות בנושאים נבחרים שעניינם יחסי הגומלין בין חברה, סביבה ותכנון. ניתן לבחור מכלל רשימת הקורסים לתואר שני ובכלל זה קורסי ליבה ומתודולוגיה נוספים וכן קורסים מחוגים אחרים (באישור ועדת הוראה ובהתאם לנהלים לעיל). 

סמינריון: תלמידי המסלול עם עבודת גמר מחוייבים בסמינריון אחד ובמסלול ללא עבודת גמר, בשני סמינריונים. הקורסים במסגרתם ניתן להגיש עבודות סמינריון מוגדרים כשו"ס (שיעור וסמינריון). אין להגיש שני סמינריונים אצל אותו מרצה. 


הפסקת לימודים וחידוש לימודים בתואר הראשון והשני: בהתאם לתקנות האוניברסיטה. 

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח