קורסי בית-הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולסלי פורטר

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

מחקר התרבות

לימודי התואר השני

לימודי השלמה

1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'שיעורג'08:30–10:00נפתלי210
1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00נפתלי207
1041110202 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי003 זאב סגל
1041110209 - מבוא לסוציולוגיה** (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00נפתלי208

קורסי חובה

0669100101 - מבוא למחקר התרבות (תאריך בחינה)
מר רותם לשםסמסטר א'שו"סג'12:00–16:00גילמן305
0669506901 - טקסטים קלאסיים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דפנה הירשסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

קורס חובה למתקדמים

0669508201 - כתיבת הצעת מחקר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן262

סמסטר א'

קורסי בחירה

0669611201 - היסטוריה, מורשת וזיכרון בחיי היומיום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פעת גוטמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן497
0669403801 - אנשים מדברים בחיי היומיום (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן260
0669611801 - המעבדה בנושא פעילות וזהות חברתית סביבתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן450
0669611701 - המעבדה בנושא פעילות וזהות חברתית סביבתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן450
0669507601 - המעבדה למחקר התרבות א' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איתמר אבן-זהרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00
0669508301 - המעבדה לתעביר ומגע בין תרבויות א' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איתמר אבן-זהר
פרופ' רפי גרינברג
סמסטר א'סמינרג'14:00–16:00
0669611401 - חומרים ופרקטיקות בתרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרית פזסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן497
0669611501 - המעבדה למחקר תרבות הקהילה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גבריאל בר-חייםסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמןא317

סמסטר ב'

קורסי חובה

0669400801 - מחקר התרבות: מסורות ובעיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמןא317

קורסי בחירה

0669611001 - קבוצות אתניות והסתגלות תרבותית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00גילמן450
0669610901 - בית ושייכות בעולם גלובלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב301
0669610701 - הגירה, פזורה, גולה: נדידה והתפשטות של תרבויות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרית פזסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0669508601 - המעבדה לתעביר ומגע בין תרבויות ב' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איתמר אבן-זהר
פרופ' רפי גרינברג
סמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00
0669611601 - הקהילה במאה ה-21 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גבריאל בר-חייםסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00
0659241401 - גזע, לאום וגזענות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סנאית גיסיססמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0693200301 - בין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן262
פרופ' גליה צברסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן261

תוכנית הלימודים הקוגנטיביים של השפה ושימושיה

קורסי חובה

0688452401 - יסודות הפסיכו-בלשנות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00דן-דוד211
0688401401 - היבטים קוגניטיביים של שיח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד211
0688401102 - שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רמה עמישבסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00דן-דוד211
0688452201 - סמינר מחלקתי לתלמידי תזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן450

קורסי בחירה

0688452101 - קשב זיכרון ומודעות בעיבוד שפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חמוטל קריינרסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן260
0688401601 - שפה ומוח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00ווב501
0688452001 - אה בה ציגלה מה: על הפרעות בשטף הדיבור מנקודת מבט פסיכובלשנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא317
0688444401 - דו לשוניות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי פורמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד211
0688500001 - הפקת שפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן260
0688500101 - השינוי הלשוני בין גרמטיקליזציה לקונסטרוקציונליזם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה שילדקרוטסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן261

קורסי בחירה מחוגים אחרים - מדעי הרוח

לשון עברית

0690430501 - ממשק פרוזודיה, שיח ותחביר בעברית המדוברת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרא'10:00–12:00ווב501
0690442801 - תהליכי לשון בעברית הישראלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג211

היחידה למחקר התרבות

0669403801 - אנשים מדברים בחיי היומיום (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן260

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

0659220401 - מודלים וסימולציות בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
1085443101 - פרקים באבולוציה של השפה (תאריך בחינה)
ד"ר דור דניאל
פרופ' יבלונקה חוה
סמסטר א'שיעורג'12:00–15:00נפתלי203

בלשנות

סמסטר א'

0627402301 - סמינר נוירובלשנות: איזור ברוקה (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב401
0627419101 - סמינר עיבוד-חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב401
0627402701 - פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב103
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00ווב103
0627402702 - תר' פסיכובלשנות:שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
גב' מעיין קשב סמסטר א'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג205
0627442001 - מתודולוגיות מחקר (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'שיעורב'16:00–20:00ווב103

סמסטר ב'

0627314401 - אופטימליות סגמנטלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב401
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב401
0627403001 - סמינר פרגמטיקה ודקדוק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב102
0627407701 - נוירובלשנות: שפה ומוח (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג205
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג205
0627409501 - סמינר למידה: חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב401
0627415001 - דמיון מבני ותפיסתי (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב102

החוג לספרות

0680516501 - הסיפור הקצר: פרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא361

קורסים מהחוג לפסיכולוגיה ומהחוג לתקשורת על בסיס מקום פנוי

1085443101 - פרקים באבולוציה של השפה (תאריך בחינה)
ד"ר דור דניאל
פרופ' יבלונקה חוה
סמסטר א'שיעורג'12:00–15:00נפתלי203
1071493301 - אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים (תאריך בחינה)
ד"ר מודריק ליעדסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00נפתלי205
1071474801 - קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים (תאריך בחינה)
פרופ' אושר מריוססמסטר א'שיעורד'16:00–18:00נפתלי205
1071477201 - פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשות (תאריך בחינה)
פרופ' קרייטלר שולמיתסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00נפתלי205
1071474701 - מודלים חישוביים בתהליכים קוגניטיביים** (תאריך בחינה)
פרופ' אושר מריוססמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00שרת214
1071477301 - חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית (תאריך בחינה)
פרופ' קרייטלר שולמיתסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00נפתלי205
1071474901 - פילוסופיה של תהליכים מנטליים (תאריך בחינה)
פרופ' אושר מריוססמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00נפתלי206
0455350501 - מיפוי המוח ודימות מוחי (תאריך בחינה)
פרופ' אסף יניבסמסטר א'שיעורא'09:00–12:00שרמן003
1071482301 - הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות** (תאריך בחינה)
ד"ר מוכמל רועיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00נפתלי204

קורסי תואר ראשון הפתוחים לתלמידי תואר שני (עד ל-8 ש"ס)

בלשנות

0627314601 - סוגיות בהתפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גלית אדםסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00ווב501
0627324001 - סמינר רכישת התחביר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00ווב103
0627361501 - רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00ווב103
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב103

תרבות עברית

0690345001 - המערך המושגי והלקסיקלי של העברית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0627361501 - רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב103

ספרות

0680407501 - המטפורה: נקודת צומת בינתחומית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

שיעורי השלמה- קורסי ההשלמה אינם נחשבים במניין השעות לתואר

החוג לספרות

0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'12:00–16:00גילמן307
0680324601 - יצירה תרבותית בראי הקוגניציה (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן455

קורסי השלמה בבלשנות

סמסטר א'

0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101102 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00ווב102
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' סתיו קלייןסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00רוזנברג205
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נעה גלרסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00רוזנברג205
0627112001 - פונטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001
0627213001 - תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
גב' נועה ברנדלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב001
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00רוזנברג001
0627213002 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
גב' איה חייטסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ווב102
0627213003 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר משה זיאתסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג106
0627213004 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר יקיר דללסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00ווב102
0627218501 - מבוא לסוציובלשנות (תאריך בחינה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב001
ד"ר רועי גפטרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב001
0627218901 - מבוא לפרגמטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב103

סמסטר ב'

0627222201 - בלשנות חישובית מתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב105
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב105
0627222101 - תר' בלשנות חישובית מתחילים (תאריך בחינה)
מר יונתן שפרסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00ווב102
0627106001 - יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג001
0627106002 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' הגר סקוטלסקיסמסטר ב'תרגילא'08:00–10:00ווב102
0627106003 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00ווב103
0627106004 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' שירן אופקסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00ווב102
0627102201 - פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב001
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב001
0627102202 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' סתיו קלייןסמסטר ב'תרגילג'08:00–10:00ווב102
0627102203 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' יעל פיררסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג102
0627102204 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' הדס יברכיהוסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג104
0627114201 - מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב001
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג001
0627114202 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
מר אביב שונפלדסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00ווב103
0627114203 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
מר אלון פישמן סמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00ווב103
0627114204 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
מר איתמר שפי סמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג105
0627201101 - פונטיקה אקוסטית (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00ווב103
0627211401 - רכישת שפה (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00ווב103
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00ווב103

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח