(מבנה הלימודים במסלול החד-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית (217

 

הלימודים במסלול החד-חוגי כוללים 110 ש"ס. ניתן לעבור למסלול זה בתום שנה א', לאחר השלמה של שנת לימודים מלאה בחוג לספרות ובחוג נוסף במסלול הדו-חוגי בציון 80 לפחות בשני החוגים.

מבנה הלימודים במסלול זה:

לימודי ליבה-24 ש"ס (כבמסלול הדו-חוגי)

לימודי בחירה – 52 ש"ס, מהן 26 ש"ס קורסים בספרות עברית ו-26 ש"ס קורסים בספרות כללית.

תלמיד שהוכרו מלימודיו בחוג השני פחות מ-18 ש"ס, ישלים את השעות החסרות בלימודי בחירה נוספים.

שימו לב: כדי להעביר אל החוג לספרות את הקורסים שנלמדו בחוג אחר יש להציג למזכירות החוג רשומת לימודים מעודכנת.

סמינריונים – יש לקחת ארבעה סמינרים לפי בחירת התלמיד ובכפוף לדרישות קדם אם ישנן כאלה. בשניים מהסמינריונים תיכתב עבודה סמינריונית ובשניים מהם יכתב רפרט. שאר הכללים ללימודי סמינריונים ראו בסעיף "מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית.

לתלמידי כל המסלולים:

בחינות ועבודות: על התלמידים לקבל ציון בכל הקורסים שישתתפו בהם, לאחר מילוי חובותיהם במהלך הקורס ובסיומו לפי דרישותיו של כל מורה. קורס יכול להסתיים בבחינה, בבחינת-בית, בעבודה מסכמת, ברפרט או בעבודה סמינריונית. סוג מטלת סיום הקורס ומועדה מתפרסמים מראש בלוח המבחנים, ויש לקחת מועדים אלה בחשבון בעת הרכבת תכנית הלימודים השנתית.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח