דרישות ונהלים

1. ליווי: היועץ לתלמידי התואר השני ילווה את התלמידים במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) במשך כל תקופת הלימודים. תלמידים במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) ילוו על ידי המנחה האישי של עבודת הגמר.

2. שפה זרה שנייה: תלמידים במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) פטורים משפה זרה שנייה. תלמידים במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) חייבים בשפה זרה שנייה בהתאם לנושא עבודת הגמר ולשיקולי המנחה האישי שלהם. ניתן להמיר את חובת לימודי השפה הזרה השנייה בקורסים מתודולוגיים בהיקף של 4 ש"ס, באישור המנחה האישי ובאישור הוועדה לתואר שני. תלמידים המבצעים מחקר שטח ו/או מעבדה בהיקף של לפחות 20 שעות בשבוע, יכולים להגיש בקשה לפטור מלימודי שפה זרה שנייה. הפטור יינתן לאחר השלמת המטלות בהיקף הנדרש, הגשת דו"ח מסכם למנחה בגין עבודת השטח/המעבדה ואישורו של המנחה.

3. שיעורים מחוץ לחוג: ניתן לבחור מתוך היצע שיעורי התואר השני באוניברסיטת תל-אביב בהיקף שלא יעלה על 25% ממכסת הלימודים הכוללת, וזאת באישור ועדת ההוראה של החוג.

4. סמינריונים: במסלול המחקרי חייבים התלמידים להגיש סמינריון אחד, ובמסלול העיוני - שני סמינריונים (בהנחיית מרצים שונים).מומלץ לקחת אחד בשנה א' והשני בשנה ב'. הסמינריון ייבחר מרשימת שיעורי הבחירה של תכנית הלימודים בחוג לגיאוגרפיה, המוגדרים כשו"ס, וזאת באישור המרצה. על התלמיד למלא טופס "סמינריון לתואר שני" החתום על ידו ועל ידי מרצה הקורס המאשר את הנחייתו, וזאת עד חודש לפני תום הסמסטר. יש להגיש את הטופס למזכירות תלמידים בחוג. העבודה הסמינריונית היא אישית. על הסטודנטים הבוחרים בקורס כסמינריון לעמוד בכל חובות הקורס מלבד הבחינה או העבודה הסופית.

מועד הגשת הסמינריון:

סמסטר א': יום א' 15.5.16 ז' באייר תשע"ו
סמסטר ב': יום א' 18.9.16 ט"ו באלול תשע"ו

 

5. עבודות רפרט (עבודות סיום קורס): מועד הגשת רפרטים (עבודות סיום קורס) עד חודש מסיום הסמסטר.

סמסטר א': יום ד' 17.2.2016 ח' באדר א' תשע"ו
סמסטר ב': יום א' 10.7.2016 ד' בתמוז תשע"ו

 

6. קריאה מודרכת: במסלול המחקרי בלבד ניתן להירשם לקורס של קריאה מודרכת בהיקף שלא יעלה על שני שיעורים לתלמיד (בסה"כ עד 4 ש"ס).

תלמיד המבקש להירשם לקורס קריאה מודרכת צריך לפנות בבקשה לוועדת ההוראה של החוג (עד תחילת הסמסטר) ולציין:

1. נושא הקורס
2. ראשי פרקים ותכנית הקורס
3. רשימה ביבליוגרפית
4. אישור המנחה על התכנית המוגשת

כל קורס יהיה בהיקף של 2 ש"ס.

יש להגיש עבודת רפרט או סמינריון בסיום הקורס (בהתאם לדרישות המנחה).

 

7. הכרה בקורסים מתואר ראשון: ניתן להירשם לעד 3 קורסים מתואר ראשון המוגדרים כקורסים המוכרים גם לתואר שני, וזאת בהיקף של עד 8 ש"ס, ולסיימם בציון 80 לפחות.

8. סמינר מחלקתי: נוסף על מכסת הלימודים, חייבים כל התלמידים להשתתף בסמינר המחלקתי של החוג לגיאוגרפיה במשך 2 סמסטרים (הסמינר מתקיים אחת לשבועיים ואינו נכלל במכסת השעות לתואר). מומלץ להשתתף בסמינר המחלקתי לכל אורך הלימודים לתואר.

9. בחינת גמר בע"פ לתלמידי המסלול העיוני (ללא תזה): הבחינה נועדה לסכם את לימודי התואר השני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם ומתבססת עליהם. מטרתה לבדוק את הידע והיכולת המדעית-מחקרית של המסיימים תואר שני מהיבט מושגי/קונספטואלי, מתודולוגי ואינטגרטיבי, בהתאם למסלול הלימודים שבו יקבלו את התואר השני. תלמידים שעומדים לסיים את כל חובותיהם לתואר יירשמו לבחינת הגמר באמצעות טופס "רישום לבחינת גמר לתואר שני" (ניתן להורדה באתר החוג) בו תופיע רשימת תחומי הידע שבהם תיערך הבחינה בכל אחד ממסלולי הלימוד. את הטופס יש להגיש למזכירות החוג עד חודש מתחילת הסמסטר בו התלמידים מעוניינים להבחן (בחינת הגמר תיערך בשני מועדים קבועים בשנה, בתום סמסטר א' ובתום סמסטר ב'). חודש לפני מועד הבחינה התלמידים יקבלו את הנושא והמאמרים שעליהם תתבסס הבחינה בתחום הידע שלהם, בצירוף שאלות מנחות שנועדו לסייע להם להתכונן לבחינה. על בסיס זה יכין התלמיד מסמך כתוב ומצגת שבעזרתה יציג במהלך הבחינה בעל פה את הנושא ואת תשובותיו בהתאם לשאלות המנחות.  

10. עבודת הגמר לתואר שני לתלמידי המסלול המחקרי וההגנה על העבודה בע"פ: התלמידים יבחרו לעצמם מנחה בסמוך למועד תחילת הלימודים לתואר השני. על התלמיד לגבש עם המנחה "הצעה לעבודת הגמר" ולהגישה בהתאם לנהלים של החוג (כפי שפורט בדרישות המעבר למסלול המחקרי, לעיל). מומלץ כי היקף הצעת המחקר לא יעלה על עשרה עמודים. ההצעה תשלח לשיפוט לשני שופטים (נוסף על המנחה) לשם הערכת רמתה המדעית ובקיאות התלמיד בנושא העבודה ושיטותיה. הצעת המחקר תוגש עד סוף שנת הלימודים הראשונה.

עבודת הגמר תוגש בתום שנתיים מתחילת לימודי התואר השני. לאחר בדיקת עבודת הגמר, על ידי שני בודקים, בנוסף למנחה, יגן התלמיד בעל-פה על העבודה בפני שופטי העבודה ומנחיה (ראו נוהל כתיבת עבודת גמר בידיעון הפקולטה ודוגמאות של עבודות גמר לתואר שני בספריית החוג). מומלץ כי היקף עבודת הגמר לא יעלה על 70 עמודים.

טופס אישור לכתיבת עבודת גמר - תואר שני

טופס הפקדה של עבודות גמר לתואר שני

 

ציון הגמר ייקבע לפי השקלול להלן:


המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)
 
המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)
 
ממוצע  הציונים 
 
30%
 
ממוצע  הציונים  65%
 
ציון הסמינריון  10%    
ציון עבודת הגמר
 
50%
 
ציוני הסמינריונים
 
25%
 
ציון בחינת הגמר בע"פ
 
10%
 
ציון בחינת הגמר בע"פ
 
10%
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח