ציון הגמר

על התלמידים לקבל ציון "עובר" (60 לפחות) בכל אחד מן הקורסים ובעבודות הסמינריוניות. ציון הגמר ישוקלל כדלהלן:

במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)

ציוני השיעורים

35%

ציון העבודה הסמינריונית

15%

ציון עבודת הגמר

50%

הערה: במגמה ללשון העברית משקלו של ציון עבודת הגמר הוא 40% ומשקלם של ציוני בחינות הביבליוגרפיה הוא 10%.

במסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

ציוני השיעורים

50%

הציון הממוצע של שתי העבודות הסמינריוניות

30%

ציון בחינת הגמר

20%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח