כללי

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם שואף למצוינות בינלאומית במחקר ובהוראה, תוך התמקדות בקשר שבין האדם לסביבתו ואימוץ חשיבה בין-תחומית, המשלבת את הגיאוגרפיה האנושית והפיזית. המחקר וההוראה בחוג עוסקים במגוון רחב של תחומים ונושאים, באמצעות שילוב של לימוד תיאורטי ויישומי תוך שימוש במתודולוגיות כמותיות ואיכותניותמטרת הלימודים בחוג להקנות לתלמידים ידע בתחומי הגיאוגרפיה הקלאסית והמודרנית בדגש על סביבת האדם. הפעילות המחקרית והלימודית בחוג משלבת היבטים פיסיים, חברתיים, תרבותיים, היסטוריים וכלכליים. דגש מיוחד ניתן ללימוד ויישום היבטים מתודולוגיים כגון חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות והיבטים של תכנון עירוני. החוג מאפשר לתלמידים להתמקד בשלושה תחומי ידע המפורטים בהמשך.
בחוג מסלול לתלמידים מצטיינים לתואר הראשון (משנה ב') במסגרתו מוענקות מלגות הצטיינות לתלמידים בעלי הישגים יוצאי דופן, ואלה משולבים במחקרים לאומיים ובין לאומיים בהנחית סגל החוג. בלימודי התואר השני ניתן להמשיך ולהעמיק את ההתמחות בתחומי ידע אלה המצויים בחזית המחקר האקדמי, הגיאוגרפי והסביבתי.
בידיעון החוג ניתן לראות את תכנית הקורסים על פי תחומי הידע. 

בחוג משולבים קורסים בתואר הראשון והשני במסגרת תכנית קק"ל למדיניות מקרקעין:
תואר ראשון: יסודות הגיאוגרפיה הפוליטית, יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית, תכנון מרחבי בישראל, גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה, חופי הים התיכון של ישראל והתפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים בארץ ישראל.
תואר שני: עקרונות בתכנון תואם אקלים וסביבה וסדנה בתכנון אקלימי.

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח