ועדת ההוראה

ועדת ההוראה של התכנית עוסקת בתכניות לימודים ובפניות תלמידים.

נוהל פנייה

תלמידים המבקשים לפנות אל ועדת ההוראה של התכנית הרב-תחומית יעשו זאת בכתב באמצעות מזכירות התכנית.

תלמידי התכנית יפנו בכל בקשה חריגה (כמו למשל, מועדים מיוחדים לבחינות,ארכה בהגשת עבודה, ערעור על ציון וכו') אל מזכירות התכנית הרב-תחומית ולא אל מזכירויות החוגים אשר בהם נלמדים הקורסים.
ערעור על ציון - ראה הפרק הכללי בידיעות הפקולטה.
בקשה לארכה בהגשת עבודה יש למסור למזכירות לפני חלוף זמן ההגשה המקורי.

ראש התכנית - פרופ' יוחאי אופנהיימר
יועץ התכנית -  מר אבירם שריאל
עוזרת מנהלית - גב' יעל דניאלי
מזכירת תלמידים - גב' שירה פרנקל

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח