נהלים ודרישות במהלך הלימודים

 (הן במסלול לאנגלית והן במסלול ללימודים אמריקניים)

1. שיפור הציון הממוצע: תלמיד רשאי להירשם במהלך לימודיו לשני קורסים נוסף על הקורסים הנדרשים להשלמת התואר הראשון. קורסים אלה עשויים לבוא במקום שני קורסים שאותם סיים בציון חיובי ויהיו באותו תחום ובאותה קטגוריה של הקורסים שאותם מבקש התלמיד להחליף לצורך העלאת ציונו הממוצע בחוג.

2. כישלונות בקורסים: יופסקו לימודיו של תלמיד שצבר שני כישלונות בשני קורסים שונים בחוג.
כן יופסקו לימודיו של תלמיד שצבר שני כישלונות בקורס חובה בחוג. לא תותר חזרה על קורסי בסיס וקורסי יסוד יותר מפעמיים.

3. הכרה בלימודים קודמים: הכרה בלימודים קודמים תיעשה על פי תקנות האוניברסיטה ועל סמך ריאיון אישי עם היועץ לתואר הראשון ועם ראש החוג.

4. עבודות ומבחנים: עבודות ומבחנים הם פרי עבודתו האישית של התלמיד. א. ועדת ההוראה החוגית תתייחס בחומרה רבה למקרים של העתקה (פלגיאט). עבודה שיוכח שכולה או חלק ממנה הועתקה ממקורות ללא ייחוס תפסל בציון נכשל ב. כמו כן, ועדת ההוראה החוגית שומרת לה את הזכות להעביר מקרים אלו להליך משמעתי מול ועדת המשמעת האוניברסיטאית. ג. הרשעה עלולה להביא להפסקת לימודים בחוג בכפוף להחלטת ועדת המשמעת האוניברסיטאית.

5. ועדת ההוראה: ועדת ההוראה של החוג מטפלת בבעיות שונות המתעוררות במהלך הלימודים. פניות לוועדה תעשנה בכתב ותימסרנה באמצעות מזכירות החוג.

6. פטור מאנגלית: יופסקו לימודים בחוג של תלמיד אשר לא יגיע לרמת פטור באנגלית בשנת הלימודים הראשונה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח