תחומי הידע

 1. התכנית בגיאו-אינפורמטיקה

תחום ידע זה חוקר ומפתח שיטות לאיסוף, עיבוד, ניתוח, הדמיה ומידול של מידע מרחבי. התחום מתבסס על טכנולוגיות חדשניות, עיבוד מאגרי מידע גדולים (Big Data), עיבוד מידע אינטרנטי פתוח, איסוף וניתוח מידע מחיישנים ואמצעי תצפית הממוקמים על מטוסים ולוויינים. התכנית נועדה להקנות השכלה תאורטית ויישומית במערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג (GIS  וחישה מרחוק. הלימודים בתחום מיושמים למגוון תחומי הגיאוגרפיה והסביבה וכן לתחומים מדיסציפלינות אחרות. הביקוש לבוגרי התחום רב, הן בחברות פרטיות המתמחות ב-GIS ובחישה מרחוק והן במערכות ציבוריות (מוניציפאליות וממשלתיות) וביטחוניות.   
תעודת התואר השני של בוגרי ההתמחות בגיאו-אינפורמטיקה תוענק תוך ציון ההתמחות כדלקמן:"תואר שני בגיאוגרפיה וסביבת האדם: התמחות בגיאו-אינפורמטיקה". 

2. תכנית: "סביבה, חברה ותכנון"

התכנית ללימודי סביבה, חברה ותכנון הינה תכנית לימודים מובנית שמטרתה ליצור שפה משותפת בין-תחומית בנושאי סביבה וחברה תוך יישומה לתחום התכנון. התכנית נועדה להעמיק ולהעשיר את הידע והניסיון המעשי באמצעות לימודים תיאורטיים, רכישת כלים מתודולוגיים, בהרחבה והעמקת הידע והמחקר המשלב בין תחומי הסביבה החברה והתכנון ובכלל זה גם ניסיון מעשי במסגרת פרויקטים יישומיים. הלימודים בתכנית מכשירים להשתלבות בעבודה בתחום התכנון, בממשל המקומי ובגופים האחראים להתוויית מדיניות תכנונית. התכנית מתאימה לגיאוגרפים, מתכננים, אדריכלים, סוציולוגים, כלכלנים, משפטנים, למועמדים בעלי רקע בתחום הסביבה ועוד אשר עוסקים במקצועות התכנון, ממשל וסביבה או לבעלי מקצועות אחרים המעוניינים לרכוש ידע ומיומנות לעיסוק ומחקר בתחומים אלו.
התכנית מציעה שני נתיבים  מקבילים: 1) התכנית ה'רגילה' ללימודי סביבה, חברה ותכנון ו- 2) התכנית במתכונת 'לימודי ליבה' המותאמת לדרישות הרישום בפנקס המתכננים של איגוד המתכננים (אם וכאשר רישום זה יאושר ע"י איגוד המתכננים). פירוט ראה בפרק דרישות ייחודיות לכל תכנית (בהמשך).
תעודת התואר השני של תלמידי התכנית (בשני הנתיבים) תוענק תוך ציון ההתמחות בנוסח: "תואר שני בגיאוגרפיה וסביבת האדם. התמחות בנושא סביבה, חברה ותכנון". 

3. הסביבה הפיזית: אקלים ומשאבי מים וקרקע

תחום זה עוסק בלימוד התהליכים המתרחשים בסביבה הפיזית, וביחסי הגומלין ביניהם, ובינם לבין סביבת האדם. ניתן להתמקד באחד משני תחומים, בשילוב ביניהם או בשילובם עם תחומי הידע האחרים: (א) אקלים וסביבה: קלימטולוגיה סינופטית ורגיונלית, שינויי אקלים, קלימטולוגיה אורבנית, קלימטולוגיה יישומית ותכנון תואם אקלים; (ב) גיאו-הידרולוגיה - משאבי מים וקרקע וזיקתם לסביבת האדם. בוגרי תחום זה יכולים להשתלב בעבודה בתחומי הסביבה השונים, תכנון אקלימי, וכן בתחומי טיפול ושימור מקורות המים, איכות המים והקרקע במסגרות מוניציפאליות, ממשלתיות ופרטיות. 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח