פירוט הקורסים

קורסי החוג ללימודי התרבות העברית

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לתלמידי החוג על כל מגמותיו שימו נא לב: לקורס המסתיים

בשתי כוכביות יש הערת תחתית !!!

מגמת הלשון העברית תואר ראשון

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0690100101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
גב' נחמית פריסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג103
0690100102 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00רוזנברג102
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00ווב001
0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג102
0690130001 - מבוא לבלשנות שמית ** (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0690130002 - מבוא לבלשנות שמית ** (תאריך בחינה)
מר רועי ברוןסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00רוזנברג104
**לתלמידי החוג: חובה להשתתף בשיעור ובתרגיל כחטיבה אחת.
0690121501 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
0690121601 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
**תלמידים שאינם יכולים להשתתף במבוא למקרא על שני חלקיו
**בשל אילוצי מערכת , יבחרו בחז"ל ספרותם ועולמם
0690190101 - חז"ל ספרותם ועולמם (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן281

שנה א' מיומנויות - מסגרת 121

0690141001 - יסודות הלשון (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104
0690140201 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג102
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102
0690140202 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג102
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102
0690140203 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
0690140301 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
0690140302 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
0690140303 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג102

שנה ב' שיעורי חובה - מסגרת 220

0690240001 - תורת ההגה (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג106
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר א'שו"תג'08:00–10:00רוזנברג106
0690240101 - תורת הצורות** (תאריך בחינה)
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג106
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00רוזנברג106
**דרישת קדם ל"תורת הצורות": הקורס "תורת ההגה"
0690240201 - לשון חז"ל** (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שו"תג'12:00–14:00רוזנברג102
**הרישום לקורס מותנה ברישום מקביל לתורת ההגה
0690240401 - סמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן280
0690341201 - פרגמטיקה** (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00רוזנברג103
**דרישת קדם ל"פרגמטיקה": השתתפות בקורס "סמנטיקה".
0690240801 - העברית החדשה בהתגבשותה (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00רוזנברג104
0690240701 - מדע הלשון (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104

שנה ב' מיומנויות - מסגרת 121

0690240501 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א' (תאריך בחינה)
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג102

שנה ג' שיעורי חובה - מסגרת 320

0690340201 - ארמית מקראית (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג102
0690340101 - תחביר לשון המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102
0690340601 - מדקדקי ימה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג102

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**במסגרת שיעורי הבחירה יבחר התלמיד 6 ש"ס מתוך השיעורים
**המוצעים לבחירה בתכנית הלימודים המפורטת (מסגרת 225). 2 ש"ס
**מן השיעורים הללו ניתן לבחור - בתיאום עם יועץ המגמה - מתוך
**שיעורי החוג כולו.
0690120301 - נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג104
0690230401 - מבוא לארמית מדוברת (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107
0690229401 - חבקוק ופשרו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106
0690225101 - לשון המקרא וסגנונו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0690340301 - לשונה של הסיפורת העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690340401 - לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
0690341801 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג106
**הרישום לשיעור:באישור המרצה בלבד.

סמינריונים - מסגרת 360

**תלמידי המגמה ישתתפו בשני סמינריונים. בשיעור שבו התלמיד לא
**יכתוב ע"ס ייכתב רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.
**שימו נא לב: היקף השעות של שני קורסים סמינריונים
**הוא 8 ש"ס סה"כ. תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של
**2 ש"ס בלבד, ישלימו את השעות בקורס בחירה או
**בקורס סמינריוני נוסף.
0690327201 - השירה המקראית: לשון, סגנון ופואטיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'+ב'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
0690345701 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג204 ספריה
0690346501 - עיונים במילונאות העברית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה
0690346401 - סוגיות בעברית מדוברת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690345001 - המערך המושגי והלקסיקלי של העברית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה

מגמת הלשון העברית תואר שני - מסגרת 620

0690430501 - ממשק פרוזודיה, שיח ותחביר בעברית המדוברת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרא'10:00–12:00ווב501
0690442701 - לקסיקוגרפיה ופרשנות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה פלורנטין
ד"ר נועם מזרחי
סמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
פרופ' משה פלורנטיןסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0690442801 - תהליכי לשון בעברית הישראלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג211
0690442901 - העברית שלאחר המקרא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה
0690443001 - גורי, וולך, עמיחי תמורות בלשון השירה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה
0690430601 - לשון מכתבי אל-עמארנה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00
**דרישת קדם: קורס באכדית.
**רצוי להשתתף במבוא לבלשנות שמית במקביל.

סמינריונים מהתכנית ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה

**במסגרת סמינריונים אלה ניתן להגיש עבודות רפראט בלבד
**הרישום מותנה באישור המרצה.
0688452401 - יסודות הפסיכו-בלשנות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00דן-דוד211
0688500001 - הפקת שפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן260
0688401102 - שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רמה עמישבסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00דן-דוד211
0688452101 - קשב זיכרון ומודעות בעיבוד שפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חמוטל קריינרסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן260
0688401601 - שפה ומוח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00ווב501
0688401401 - היבטים קוגניטיביים של שיח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד211
0688444401 - דו לשוניות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי פורמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד211

שיעורים מהתכנית לתואר שני בחינוך רב לשוני

**ממסגרת זו ניתן לבחור שיעורים בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס
**עדכונים על שיעורים אלה בכללם דרישות סיום הקורס
**בחינות וכו', יש להתעדכן בידיעון בית הספר לחינוך.
**הרישום מותנה באישור המרצה.
0738450901 - מודלים בלשניים (תאריך בחינה)
גב' הורה ענתסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00רקנאטי255
0738511301 - מדיניות לשונית בישראל ובעולם (שיעור בלבד) (תאריך בחינה)
ד"ר יצחקי דפנהסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00דן-דוד103
0738492301 - הערכת תכניות לימוד (תאריך בחינה)
פרופ' ענבר עפרהסמסטר א'שו"תה'08:00–10:00שרת411
0738510501 - שפה והגירה בהקשר פסיכולוגי וחינוכי (תאריך בחינה)
ד"ר טננבאום מיכלסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00שרת332
0738411101 - תקינות לשונית ותיקוני לשון: מבט בין תרבותי ורב לשוני (תאריך בחינה)
ד"ר נץ הדרסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00דן-דוד111
0738450801 - רכישת שפות נוספות בהיבטים לשוניים וקוגניטיביים (תאריך בחינה)
גב' הורה ענתסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00דן-דוד105
0738445201 - תכנון לימודים והערכה בעידן דיגיטלי (תאריך בחינה)
פרופ' ענבר עפרהסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00שרת324
0738411201 - שפת ההוראה בהקשרים רב-לשוניים (תאריך בחינה)
פרופ' ענבר עפרהסמסטר ב'שו"תה'08:00–10:00שרת411
0738800201 - הישגים לימודיים ורב לשוניות בהקשרי הגירה וקבוצות מיעוט (תאריך בחינה)
פרופ שוהמי אילנהסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00שרת332

המגמה לבלשנות שמית

שנה א' מיומנות - מסגרת 121

**לימודי המכינה בערבית על פי ייעוץ עם יועץ המגמה

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0690100101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
גב' נחמית פריסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג103
0690100102 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00רוזנברג102
0690130001 - מבוא לבלשנות שמית ** (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0690130002 - מבוא לבלשנות שמית ** (תאריך בחינה)
מר רועי ברוןסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00רוזנברג104
**לתלמידי החוג: חובה להשתתף בשיעור ובתרגיל כחטיבה אחת.
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00ווב001
0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג102

לבחירה אחד משני המבואות שלהלן:

מבוא למקרא על שני חלקיו או מבוא לבלשנות (ש'+ת')

0690121501 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
0690121601 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101102 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00ווב102
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' סתיו קלייןסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00רוזנברג205
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נעה גלרסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00רוזנברג205

שנים ב'-ג'

שיעורים תיאורטיים - מסגרת 220

0690340201 - ארמית מקראית (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג102
0690230601 - המרחב הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג103
0690230301 - לשונות וכתבים במרחב השמי (תאריך בחינה)
מר רועי ברוןסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג103
0690230801 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג103
0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן282
0671103301 - מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן282
0690330901 - אוגריתית ** (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג107
**דרישת קדם:"מבוא לבלשנות שמית" או קורס
**בערבית קלאסית ("ספרותית") או תורת ההגה ותורת הצורות.

שפות - מסגרת 227

0690330701 - אמהרית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג107
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג107
0690331301 - אמהרית מדוברת (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג107
0690230401 - מבוא לארמית מדוברת (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107
0671155301 - אכדית למתחילים (תאריך בחינה)
דר שי גורדיןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
דר שי גורדיןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן262
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

סמינריון - מסגרת 360 (ב"א), 620 (מ"א)

0690345701 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג204 ספריה
0690430501 - ממשק פרוזודיה, שיח ותחביר בעברית המדוברת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרא'10:00–12:00ווב501
0690430601 - לשון מכתבי אל-עמארנה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00
**דרישת קדם: קורס באכדית.
**רצוי להשתתף ב"מבוא לבלשנות שמית" במקביל.

שיעורים מהחוג לשפה וספרות ערבית

**הרישום לשיעורים אלה ייעשה באישור היועץ ובאמצעות
**מזכירות החוג.
**לבדיקת דרישות קדם, נא לעיין בידיעון החוג לערבית.
0631101001 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג105
0631101002 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00רוזנברג105
0631112001 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג002
0631112201 - דקדוק ב' (תאריך בחינה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00ווב001
פרופ' ישי פלדסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00ווב001
0631115001 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג104
0631115002 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
ד"ר חאלד שיח אחמדסמסטר ב'שו"תא'14:00–18:00ווב103
0631246701 - קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג103
0631243401 - ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים (תאריך בחינה)
פרופ' ישי פלדסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג105
פרופ' ישי פלדסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג105
0631341501 - קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב101
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב101
0631121001 - ערבית א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'14:00–18:00ווב105
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תג'12:00–16:00ווב105
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00ווב105
0631121401 - ערבית ב' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'10:00–16:00גילמן361
מר אחמד מחאמידסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00רוזנברג211
0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב105
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב105
**סמינר לתלמידי תואר שני. הרישום בכפוף לאישור המרצה.

שיעורים מהחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

**למעט 4ש"ס הנחשבות כמיומנות, כל שאר שעות הקורס
**לא נכללות במניין השעות לתואר
0622100001 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן307
0622100002 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן279
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן277
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן277
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן277
0622200001 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן278
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן450
0622200002 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן305
0622200003 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן305
0622201301 - ערבית חדשותית (תאריך בחינה)
מר יובל דגןסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00
מר יובל דגןסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00

מגמת מקרא תואר ראשון

לימודי חובה שנה א':

מבואות - מסגרת 120

0690100101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
גב' נחמית פריסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג103
0690100102 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00רוזנברג102
0690121501 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
0690121601 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
**לתלמידי החוג, שני חלקי השיעור מהווים יחדיו את שיעור המבוא
**לשני חלקי המבוא תרגיל נלווה , נא ראו במסגרת "מיומנויות"!
**לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'.
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00ווב001
0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג102

לבחירה אחד משלושת המבואות להלן:

את המבוא הנבחר מקטגוריה זו ניתן ללמוד גם בשנה ב'.

0690190101 - חז"ל ספרותם ועולמם (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
0690161301 - מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0690170101 - מבוא לתורת הסוד ** (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב001
**שני חלקי השיעור מהווים יחדיו את שיעור המבוא:
**הגות יהודית של ימה"ב+מבוא לתורת הסוד
0690130001 - מבוא לבלשנות שמית ** (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0690130002 - מבוא לבלשנות שמית ** (תאריך בחינה)
מר רועי ברוןסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00רוזנברג104
**חובה להשתתף בשיעור ובתרגיל כחטיבה אחת.

תרגיל טקסטואלי למתחילים - מסגרת 120

0690121801 - נביא אנטי-נביא: קריאה בספר יונה (תאריך בחינה)
גב' בורובסקי רחל סמסטר א'תרגילג'12:00–14:00רוזנברג103

מיומנויות - מסגרת 121

0690121201 - תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א') (תאריך בחינה)
מר רוני כהןסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00רוזנברג107
0690121301 - תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק ב') (תאריך בחינה)
מר רוני כהןסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00רוזנברג107
**התרגילים הנלווים למבוא, חובה לתלמידי מגמת מקרא
**את התרגיל יש ללמוד בצמוד לשיעור המבוא
0690120301 - נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג104

שנים ב'-ג'

תרגילים טקסטואלים מתקדמים - מסגרת 220

0690228201 - הנביא "מן הכהנים אשר בענתות" וספרו: קריאה בספר ירמיה (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0690229401 - חבקוק ופשרו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106

פרשנות המקרא בימי הביניים - מסגרת 220

0690221201 - מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים: זרמים והתפתחויות (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0690229801 - קריאה בפרשנות ימה"ב: מגילת רות (תאריך בחינה)
מר סיון נירסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**במסגרת שיעורי הבחירה ניתן לקחת 4-2 ש"ס
** משיעורי מגמות אחרות בחוג ללימודי התרבות העברית
** ו/או בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
0690340201 - ארמית מקראית (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג102
0690223401 - אהבה במקרא: קריאה מגדרית (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106
0690227001 - שכר ועונש בחיי היחיד והציבור ביצירה המקראית (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
0690223601 - עם לבדד ישכון-האומנם? ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג205
**השיעור "עם לבדד ישכון" חובה לתלמידי המגמה.
0690229701 - סיפורי בראשית: מסורות ומקורות (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג106
0690225101 - לשון המקרא וסגנונו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
**השיעור "לשון המקרא וסגנונו" חובה לתלמידי המגמה.
0690229601 - ייצוגה של ממלכת ישראל בספר מלכים (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106
0690229401 - חבקוק ופשרו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106
**שיעור זה יכול להחשב כתרגיל טקסטואלי מתקדם.

שיעורים מתקדמים

**שיעורים מתקדמים הם שיעורים המיועדים לתלמידי מ"א.
**תלמידי ב"א שנה ג' יכולים לבחור שיעור מתקדם אחד,באישור
**היועץ, כחלופה לקורס סמינריוני שבו נכתבת עבודת הרפראט.
**שימו נא לב, היקף שיעורים אלה הוא 2 ש"ס בלבד.
**2 ש"ס נוספות ניתן להשלים בשיעור בחירה רגיל.
**בשיעורים אלה נהוגות בחינות בלבד.
0690620401 - החוק המקראי בין ספרות למציאות (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג103
0690620301 - אחים ונוכרים: דרכי גיבוש זהות לאומית בהיסטוריוגרפיה המקראית (תאריך בחינה)
ד"ר סינתיה אדנבורג סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג104

סמינריונים - מסגרת 360

0690327301 - ישעיה מ-סו: שאלת האינטרטקסט ותולדות הפרשנות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690327201 - השירה המקראית: לשון, סגנון ופואטיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'+ב'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה

מגמת מקרא תואר שני - מסגרת 620

שיעורים לתואר שני

**ממסגרת זו: "שיעורים לתואר שני" ניתן לבחור
**קורסים בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס סה"כ.
**בשיעורים אלה נהוגות בחינות בלבד.
0690420001 - ספרות מסופוטמית והמקרא ** (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג103
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
**שיעור חובה לתלמידי מקרא תואר שני
0690620401 - החוק המקראי בין ספרות למציאות (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג103
0690620301 - אחים ונוכרים: דרכי גיבוש זהות לאומית בהיסטוריוגרפיה המקראית (תאריך בחינה)
ד"ר סינתיה אדנבורג סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג104

סמינריונים לתואר שני

0690442701 - לקסיקוגרפיה ופרשנות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה פלורנטין
ד"ר נועם מזרחי
סמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0690427601 - מזמורי תהלים: פואטיקה, אידאולוגיה, תאולוגיה ופרשנות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
**בסמינר זה ד"ר דלית רום-שילוני מארחת את פרופ' אדל ברלין
0690427401 - המקרא במבט השוואתי: גילויים אחרונים וכיוונים חדשים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
**סמינר מחקרי - חובה לכול תלמידי המגמה.
0690427501 - ביטויי טראומה בסיפורת ובנבואה שבמקרא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
0690427301 - אנושיותו של האל -השאלות וההתמודדות עמן במקרא ובתורת הסוד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוז
פרופ' דלית רום-שילוני
סמסטר א'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0690492901 - מתודות של מחקר וכתיבה במדעי היהדות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0690700201 - הדרכה אישית (תאריך בחינה)
ד"ר גילי קוגלרסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00

מגמת פילוסופיה יהודית , ספרות חז"ל וקבלה-תואר ראשון

לימודי חובה שנים א ו-ב

מבואות-מסגרת 120

0690100101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
גב' נחמית פריסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג103
0690100102 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00רוזנברג102
0690190101 - חז"ל ספרותם ועולמם (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
0690161301 - מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0690170101 - מבוא לתורת הסוד ** (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב001
**לתלמידי החוג: חובה להשתתף בשני חלקי המבוא:
**מבוא לפיל' יהודית בימה"ב +מבוא לתורת הסוד
0690161501 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק א') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
0690161601 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
**לתלמידי החוג: חובה להשתתף בשני חלקי המבוא
**לכלל התלמידים: לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'

שיעורי חובה נלווים למבואות -מסגרת 120

0690191501 - דרכי פרשנות המקרא במדרשי התנאים (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג102
0690161101 - קריאה במורה הנבוכים (חלק א') (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן279
0690161201 - קריאה במורה הנבוכים (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג205
**חלק ב' חובה למתמחים במדור הגות יהודית בימה"ב וקבלה
**מומלץ גם למתמחים במדור העת החדשה.
**לכל המשתתפים: חלק ב' יימנה במניין שעות הבחירה.
0690170701 - זוהר למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר ב'שו"תב'12:00–16:00רוזנברג205
0690161701 - מנדלסון, כהן ובובר - קריאה בהגות יהודית מודרנית (תאריך בחינה)
מר פוגל ג'רמיסמסטר א'+ב'תרגילג'12:00–14:00רוזנברג205

מיומנויות - מסגרת 121

תלמידי המגמה חייבים סה"כ 6 ש"ס משיעורי המיומנות שלהלן:

במסגרת המיומנויות יש לבחור מכינה אחת (2ש"ס).

**מכינות בתלמוד -לבחירה אחד משני השיעורים להלן:
**("סדר נשים" או "בין גברים לנשים, בין יהודים לנוכרים")
0690290401 - מכינה בתלמוד -סדר נשים (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דודסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690191601 - בין גברים לנשים, בין יהודים לנוכרים: עיונים במסכת יבמות (תאריך בחינה)
ד"ר איתמר ברנרסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג103
**תלמידים שלא ישתתפו בשיעור זה כמכינה, יכולים להשתתף בו
**כשיעור בחירה.
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי בחירה - מסגרת 225

מדור העת העתיקה:בית שני וחז"ל

0690397801 - ממוסר לחוויה דתית: ספרות החכמה בימי הבית השני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**סמינר ב"א פתוח כשיעור בחירה.
0690291101 - פרשנות אבות הכנסיה למקרא (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג103
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג103
0690293201 - ספרות הכישוף היהודית, מהעת העתיקה ועד ימינו (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג205
0690397901 - מנבואה לאפוקליפטיקה בימי הבית השני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**סמינר ב"א פתוח כשיעור בחירה.
0677206901 - חיי יום-יום בקהילות יהודיות בעת העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'שו"תב'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים
0690294701 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק א') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00
**הסדנה תתקיים במרכז צימבליסטה
0690294801 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00
**הסדנה תתקיים במרכז צימבליסטה
**ניתן להרשם לשתי הסדנאות או לכול אחת מהן בנפרד.

מדור הגות יהודית בימה"ב: פילוסופיה וקבלה

0690377701 - קבלת האר"י (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
**סמינר ב"א פתוח כשיעור בחירה.
0690272501 - הקבלה האקסטטית (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
0690161201 - קריאה במורה הנבוכים (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג205
**הרישום לחלק ב' של הקורס מותנה ברישום לחלק א'

מדור העת החדשה: חסידות והגות יהודית מודרנית

0690263801 - מבוא לחסידות ותנועת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
0690263701 - ניטשה בירושלים: יהודים ויהדות בפילוסופיה של ניטשה (תאריך בחינה)
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
0677210801 - זרמים דתיים: רפורמה, אורתודוקסיה וניאו-אורתודוקסיה בחברה היה (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג105
פרופ' שלום רצביסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00רוזנברג105
0690271201 - קריאה בטקסטים חסידיים (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0690264301 - א.ד. גורדון כפילוסוף (תאריך בחינה)
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג103
0618253801 - הפילוסופיה של מרטין בובר: אני, אתה ושאלת האלוהים (תאריך בחינה)
מר שמואל רותםסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן278
0677206201 - היצירה היהודית בעת החדשה: שורשים ומגמות (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00רוזנברג105
0690263901 - אמונה וספק (חלק א') (תאריך בחינה)
גב' נועה ישראליסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג103
0690264001 - אמונה וספק (חלק ב') (תאריך בחינה)
מר פוגל ג'רמיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג103
**שני חלקי השיעור נלמדים כחטיבה אחת.
**לא ניתן להירשם לחלק ב' בלבד.

סמינריונים מסגרת 360

מדור העת העתיקה:בית שני וחז"ל

0690397801 - ממוסר לחוויה דתית: ספרות החכמה בימי הבית השני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0677304801 - יחסי יהודים-נוכרים בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0690495101 - סוכה ושכינה, מקדש וגשמים: עיונים במסכת סוכה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג208 ספריה
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.
0690397901 - מנבואה לאפוקליפטיקה בימי הבית השני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690397001 - פונדמנטליזם יהודי: כתבי קומראן  (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה

מדור הגות יהודית בימה"ב:פילוסופיה וקבלה

0690427301 - אנושיותו של האל -השאלות וההתמודדות עמן במקרא ובתורת הסוד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוז
פרופ' דלית רום-שילוני
סמסטר א'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א באישור המרצות.
0690377701 - קבלת האר"י (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
0690472301 - הזוהר ומחקרו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א
**דרישת קדם: השתתפות בקורס זוהר למתחילים.
0690472401 - מאריסטו לרמב"ם: לתולדות הפילוסופיה הניאו אריסטוטלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א שנה ג' באישור המרצה.

מדור העת החדשה:חסידות והגות יהודית מודרנית

0690366901 - ביקורת הדת של שפינוזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג212
0690367001 - הבעש"ט ותלמידיו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'+ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690463101 - מוסר ויהדות בהגות היהודית המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.

מגמת פילוסופיה יהודית ספרות חז"ל וקבלה תואר שני - מסגרת 620

על מדורי

0690463201 - תיאולוגיה פוליטית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690492901 - מתודות של מחקר וכתיבה במדעי היהדות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0697409101 - סמינר מתודולוגי-מיתוס ומשמעות בחקר הדתות וביהדות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)

מדור העת העתיקה: בית שני וחז"ל

0697409201 - אלים ושדים ביהדות ובסין (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהק
פרופ' מאיר שחר
סמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690495101 - סוכה ושכינה, מקדש וגשמים: עיונים במסכת סוכה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג208 ספריה
1411719440 - Legal Theory, Jewish Studies and Interdisciplinary Perspecti (תאריך בחינה)
Prof. Stone Suzanneסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00טרובוביץ306
0659221301 - רציונליות, מחוייבות, וגבולות הביקורת: קווים עכשויים למחלוקת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם פישסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן450
0690493701 - בין יהדות, נצרות ויוונות: הגנוסיס העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00רוזנברג208 ספריה

מדור הגות יהודית בימה"ב:פילוסופיה וקבלה

0690427301 - אנושיותו של האל -השאלות וההתמודדות עמן במקרא ובתורת הסוד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוז
פרופ' דלית רום-שילוני
סמסטר א'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0697409201 - אלים ושדים ביהדות ובסין (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהק
פרופ' מאיר שחר
סמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690472301 - הזוהר ומחקרו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**דרישת קדם: השתתפות בקורס זוהר למתחילים.
0690472401 - מאריסטו לרמב"ם: לתולדות הפילוסופיה הניאו אריסטוטלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

מדור העת החדשה:חסידות והגות יהודית מודרנית

0690463201 - תיאולוגיה פוליטית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690463101 - מוסר ויהדות בהגות היהודית המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
0697409801 - מהי תיאולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן261

תלמוד - תכנית הלימודים לתלמידי תואר ראשון

לימודי חובה שנים א ו-ב

מבואות חובה - מסגרת 120

0690190101 - חז"ל ספרותם ועולמם (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00ווב001
0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג102

לבחירה אחד משני המבואות להלן:

0690121501 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
0690121601 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
**שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא
0690161301 - מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0690170101 - מבוא לתורת הסוד ** (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב001
**שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא:
**מבוא להגות של ימה"ב+מבוא לתורת הסוד

שיעורי חובה - מסגרת 120

0690100101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
גב' נחמית פריסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג103
0690100102 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00רוזנברג102
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0690191501 - דרכי פרשנות המקרא במדרשי התנאים (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג102
0690191201 - מבוא לארמית הבבלית (חלק א') ** (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג105
0690191301 - מבוא לארמית הבבלית (חלק ב') ** (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג106
**לתלמידי התכנית בתלמוד חובה להשתתף בשני חלקי השיעור.

מכינות בתלמוד:

יש לבחור שתיים מבין המכינות להלן:

0690290401 - מכינה בתלמוד -סדר נשים (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דודסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690191601 - בין גברים לנשים, בין יהודים לנוכרים: עיונים במסכת יבמות (תאריך בחינה)
ד"ר איתמר ברנרסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג103
0690294701 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק א') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00
0690294801 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00
**הסדנאות מתקיימות במרכז צימבליסטה

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**תלמידי התכנית בתלמוד יבחרו במסגרת שיעורי הבחירה
**4-2 ש"ס משיעורי החוג להיסטוריה של עם ישראל
**באישור יועץ המגמה. וכן 4 ש"ס משיעורי
**הבחירה של מגמות החוג השונות.
0690397801 - ממוסר לחוויה דתית: ספרות החכמה בימי הבית השני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**ניתן להירשם לסמינר כשיעור בחירה.
0690291101 - פרשנות אבות הכנסיה למקרא (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג103
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג103
0672154201 - חוק וסדר בעולם הרומי (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן220
0690294701 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק א') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00
**תלמידים שלא השתתפו בסדנה כמכינה, יכולים להשתתף בה כשיעור
**בחירה.
0690293201 - ספרות הכישוף היהודית, מהעת העתיקה ועד ימינו (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג205
0690397901 - מנבואה לאפוקליפטיקה בימי הבית השני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**ניתן להירשם לסמינר כשיעור בחירה.
0677206901 - חיי יום-יום בקהילות יהודיות בעת העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'שו"תב'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים
0690191601 - בין גברים לנשים, בין יהודים לנוכרים: עיונים במסכת יבמות (תאריך בחינה)
ד"ר איתמר ברנרסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג103
**תלמידים שלא השתתפו בשיעור זה כמכינה, יכולים להשתתף בו
**כשיעור בחירה.
0690294801 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00
**תלמידים שלא השתתפו בסדנה כמכינה, יכולים להשתתף בה כשיעור
**בחירה.
0690229401 - חבקוק ופשרו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106

סמינריונים - מסגרת 360

0690397801 - ממוסר לחוויה דתית: ספרות החכמה בימי הבית השני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690495101 - סוכה ושכינה, מקדש וגשמים: עיונים במסכת סוכה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג208 ספריה
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.
0677304801 - יחסי יהודים-נוכרים בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0690397901 - מנבואה לאפוקליפטיקה בימי הבית השני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690397001 - פונדמנטליזם יהודי: כתבי קומראן  (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה

תלמוד- תכנית הלימודים לתלמידי התואר השני -מסגרת 620

0697409201 - אלים ושדים ביהדות ובסין (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהק
פרופ' מאיר שחר
סמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690492901 - מתודות של מחקר וכתיבה במדעי היהדות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0690495101 - סוכה ושכינה, מקדש וגשמים: עיונים במסכת סוכה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג208 ספריה
1411719440 - Legal Theory, Jewish Studies and Interdisciplinary Perspecti (תאריך בחינה)
Prof. Stone Suzanneסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00טרובוביץ306
0659221301 - רציונליות, מחוייבות, וגבולות הביקורת: קווים עכשויים למחלוקת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם פישסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן450
0690493701 - בין יהדות, נצרות ויוונות: הגנוסיס העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00רוזנברג208 ספריה

המגמה הבין-תחומית בתרבות עברית ויהודית

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (2ש"ס)

**לפרטים מלאים על הקורסים , מועדים וכו'
**ראו ברשימות הקורסים במגמות החוג השונות

הקבצי ליבה - מסגרת 100

הקבצי ליבה - המגמה ללשון העברית

הקבץ עיוני דקדוק, תחביר וסמנטיקה בלשון עברית-סה"כ 20 ש"ס

תחביר עברי (2 ש"ס)

תורת ההגה (4 ש"ס)

סמנטיקה (2 ש"ס)

פרגמטיקה (2 ש"ס)

העברית בהתגבשותה (2 ש"ס)

תחביר לשון המקרא (2 ש"ס)

שיעור בחירה במגמה (2 ש"ס)

סמינריון (4 ש"ס)

**לבחירה קורס סמינריוני אחד של מגמת הלשון העברית
**באישור יועץ המגמה הבין-תחומית והמרצה בקורס.

הקבץ עברית קלאסית ועברית חדשה - סה"כ 20 ש"ס

ניקוד עברי (4 ש"ס)

תחביר עברי (2 ש"ס)

הלשון העברית לתקופותיה -שיעור (2 ש"ס)

הלשון העברית לתקופותיה-תרגיל (2 ש"ס)

תחביר לשון המקרא (2 ש"ס)

סמינריון (8 ש"ס)

**לבחירה שני קורסים סמינריונים של המגמה ללשון, באישור
**יועץ המגמה הבין-תחומית והמרצה בקורס. בסמינר אחד
**ייכתב רפראט ובשני תוגש עבודה סמינריונית.

הקבץ הלשון העברית בדגש בלשני - סה"כ 20 ש"ס

ניקוד עברי (4 ש"ס)

תחביר עברי (2 ש"ס)

הלשון העברית לתקופותיה -שיעור (2 ש"ס)

הלשון העברית לתקופותיה -תרגיל (2 ש"ס)

העברית בהתגבשותה (2 ש"ס)

סמנטיקה (2 ש"ס)

פרגמטיקה (2 ש"ס)

סמינריון (4 ש"ס)

**אחד מהקורסים הסמינריונים של המגמה ללשון, באישור
**יועץ המגמה הבין-תחומית והמרצה בקורס.

הקבצי ליבה מגמת מקרא

הקבץ המקרא ועיצובו או/הקבץ חברה ומקרא - 20 ש"ס

מבוא למקרא ( א'+ב') (2+2 ש"ס)

תרגיל טקסטואלי (2 ש"ס)

שיעורי בחירה כלליים (10ש"ס)

סמינריון (4ש"ס)

**אחד מהקורסים הסמינריונים של המגמה למקרא
**באישור יועץ המגמה הבין-תחומית והמרצה בקורס.

הקבץ הגות ופרשנות המקרא - ס"כ 20 ש"ס

מבוא למקרא ( א'+ב') (2+2 ש"ס)

לבחירה שיעור או תרגיל בפרשנות ימי הביניים (2 ש"ס)

תרגיל טקסטואלי (2 ש"ס)

שיעורי בחירה (8 ש"ס)

סמינריון (4 ש"ס)

**קורס סמינריוני אחד של המגמה למקרא, באישור
** יועץ המגמה הבין-תחומית והמרצה בקורס.

הקבץ חקר המקרא - סה"כ 20ש"ס

מבוא למקרא ( א'+ב') (2+2 ש"ס)

נוסחים ותרגומים של המקרא (2 ש"ס)

שני תרגילים טקסטואלים (4 ש"ס)

שיעורי בחירה (6 ש"ס)

סמינריון (4 ש"ס)

**קורס סמינריוני אחד של המגמה למקרא, באישור
**יועץ המגמה הבין-תחומית והמרצה בקורס.

הקבצי ליבה - מגמת פילוסופיה יהודית, ספרות חז"ל וקבלה

הקבץ ספרות חז"ל (לשעבר:מגמת תלמוד וספרות העת העתיקה)

סה"כ 20 ש"ס

חז"ל ספרותם ועולמם ( 4ש"ס)

השיעור:מדרשי התנאים (2ש"ס)

השיעור: בין גברים לנשים בין יהודים לנוכרים(2 ש"ס)

לבחירה שתי מכינות בתלמוד (4 ש"ס)

שיעורי בחירה ממדור ספרות חז"ל (4 ש"ס)

סמינריון ממדור ספרות חז"ל (4 ש"ס)

הקבץ הגות יהודית של ימה"ב:פילוסופיה וקבלה -20 ש"ס

השיעורים:מבוא להגות יהודית של ימה"ב(2 ש"ס) +

השיעור מבוא לתורת הסוד (2ש"ס)

**מבוא להגות בימה"ב+מבוא לתורת הסוד מהווים את שיעור המבוא.

זוהר למתחילים (4 ש"ס)

שיעורי בחירה ממדור הגות יהודית של ימה"ב(8 ש"ס)

סמינריון ממדור הגות יהודית של ימה"ב (4 ש"ס)

הקבץ העת החדשה:חסידות והגות יהודית מודרנית-סה"כ 20 ש"ס

מבוא לעת החדשה (א'+ב') ( 2+2ש"ס)

מנדלסון, כהן ובובר-קריאה בהגות יהודית מודרנית (4ש"ס)

שיעורי בחירה ממדור העת החדשה (בכללם מו"נ א') (8ש"ס)

סמינריון ממדור העת החדשה (4 ש"ס)

הקבצים נושאיים - מסגרת 200

כל הקבץ סה"כ 16ש"ס

ניתן לממש במסגרת כל אחד מההקבצים עד 8 ש"ס שיעורים לבחירה

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח כגון:בלשנות, נשים ומגדר,ספרות,

תרבות הילד, לימודי התרבות, ומחוגי הפקולטות לחברה ואומנויות

כגון:פסיכולוגיה, קולנוע, תולדות האמנות ועוד-

באישור יועץ המגמה והמרצה בקורס.

הקבץ מס' 1- זהות, חברה ותרבות

(לשעבר:זהות , שפה ותרבות;תמורות בתרבות העברית)

הקבץ מס' 2 -פרשנות, מיסטיקה, מיתוס

(לשעבר:מיסטיקה, מאגיה וכישוף; פרשנות והרמנויטיקה;

דמויות, סמלים וארכיטיפים)

הקבץ מס' 3 - מרחב, מגדר ומשפחה

(לשעבר: הקבץ מגדר ומשפחה -מבט מן התרבות העברית)

להלן הנחיות להקבצים מס' 1, 2 ו-3 :

לבחירה 16 ש"ס מתוך הקורסים הכלליים לתואר ראשון

המוצעים בכל מגמות החוג ללימודי התרבות העברית, באישור

יועץ המגמה (כולל עד שניים מהמבואות או המכינות בחוג).

הקבץ מס' 4- יצירות קנוניות ואחרות בתרבות היהודית והעברית

(לשעבר:הקבץ תור הזהב-היצירה היהודית בימה"ב;משפט חוק ומוסר;

תמורות בתרבות היהודית)

לבחירה 16 ש"ס מתוך הקורסים הכלליים לתואר ראשון

המוצעים בכל מגמות החוג ללימודי התרבות העברית, באישור

יועץ המגמה (כולל עד שלושה מהמבואות או המכינות בחוג).

הקבץ מס' 5 - לשונות ותרבויות במרחב העברי, השמי והיהודי

(לשעבר: הקבץ לשונות ותרבויות במרחב העברי)

לבחירה 16 ש"ס מתוך הקורסים הכלליים לתואר ראשון

המוצעים בכל מגמות החוג ללימודי התרבות העברית, באישור

יועץ המגמה (כולל עד שלושה מהמבואות ללשון,לבלשנות שמית

ולבלשנות כללית).

לימודי תעודה בעריכה לשונית

0699402701 - תכנון והפקה של ספרים וכתבי-עת (תאריך בחינה)
מר שמואל פרץסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00רוזנברג105
0690340301 - לשונה של הסיפורת העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0699401101 - עריכה נורמטיבית (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה גרילקסמסטר א'סדנהב'16:00–18:00רוזנברג106
0699402401 - שפת השיר (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג106
0699402601 - עריכה עיתונאית בתקשורת הנדפסת והאלקטרונית (תאריך בחינה)
גב' דנה איזנברגסמסטר א'סדנהד'14:00–16:00רוזנברג106
0699402801 - העברית הנורמטיבית הלכה ומעשה (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג106
0690340401 - לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
0690341801 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג106
0699400901 - עריכת דברי מדע (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה גרילקסמסטר ב'סדנהב'16:00–18:00רוזנברג106
0699401701 - עריכת לשון השידור (תאריך בחינה)
גב' צופי ליבוביץסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00רוזנברג106
0699400401 - עריכת התרגום מאנגלית (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ברוךסמסטר ב'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
0699400601 - עריכה מנהלית (תאריך בחינה)
גב' עידית וולפה סמסטר ב'סדנהד'14:00–16:00רוזנברג106
0699400201 - פגישות עם יוצרים מתרגמים ועורכים (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן281

לימודי השלמה לעריכה לשונית

א. הלשון העברית לתקופותיה - (2ש"ס)

0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00ווב001

ב. הלשון העברית לתקופותיה -אחת משתי קבוצות התרגיל (2ש"ס)

0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג102

ג.ניקוד עברי - אחת משלוש הקבוצות (4 ש"ס)

0690140201 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג102
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102
0690140202 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג102
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102
0690140203 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102

ד. תחביר עברי - אחת משלוש הקבוצות (2ש"ס)

0690140301 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
0690140302 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
0690140303 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג102

ה. סמנטיקה (2ש"ס)

0690240401 - סמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן280

שיעורי השלמה בספרות

0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
**ייעוץ יינתן למי שיתקשה בבחירת קורס זה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח