סדר הלימודים

  1. המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)
  2. המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר):

2 סמינריוני מחקר (הדרכה אישית)

8

ש"ס

סמינריוני בחירה

20

ש"ס

שפה זרה שנייה ברמת "פטור"

-

 

עבודת גמר

 

 

סה"כ

28

ש"ס

במסגרת סמינריוני הבחירה על התלמידים לכתוב עבודה סמינריונית אחת. בשאר הסמינריונים יגישו התלמידים עבודות רפראט, על פי הנחיות המרצים בקורסים השונים.

כמו כן, על התלמידים לעמוד בבחינה בשפה זרה שנייה ברמת "פטור". לימודי שפות אינם נכללים במניין שעות הלימוד.

עם סיום לימודיהם יגישו התלמידים עבודת גמר.

עבודת גמר

התלמידים חייבים להגיש עבודת גמר שתכלול הצגה ביקורתית של נושא מתחום התמחותם. עליהם להוכיח יכולת מחקר ומיומנות בכתיבה מדעית. כמו כן, תשקף העבודה שליטה בספרות הרלוונטית, הן הראשונית והן המשנית, ובכללה פרסומים שיצאו לאור בשנים האחרונות.

תחום עבודת הגמר ייקבע, לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים השניה. התלמידים יבחרו מנחה, ועמו ייפגשו לעתים מזומנות לדיון בנושא העבודה. על התלמידים להגיש בכתב הצעה לעבודת הגמר לאישור ועדת ההוראה לתואר שני.

הנחיות לכתיבת הצעה לעבודת גמר לתואר שני.

היקף עבודת הגמר לא יעלה על 80 עמודים. עבודת הגמר תישפט על ידי המנחה ועל ידי קורא נוסף.

סדר הגשת עבודת הגמר מפורסם בידיעון הפקולטה.

ציון הגמר

ממוצע ציוני עבודות הרפראט

35%

ציון העבודה הסמינריונית

15%

ציון עבודת הגמר

50%

 

 

המסלול העיוני (ללא עבודת גמר):

2 סמינריוני מחקר (הדרכה אישית)

8

ש"ס

סמינריוני בחירה

24

ש"ס

בחינת הגמר

 

 

סה"כ

32

ש"ס

במסגרת סמינריוני הבחירה על התלמידים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות (אצל מרצים שונים). בשאר הסמינריונים יגישו התלמידים עבודות רפראט, על פי הנחיות המרצים.

עם סיום לימודיהם יעמדו התלמידים בבחינת גמר.

בחינת גמר

בסמסטר האחרון ללימודים, לפני השלמת שעות הלימוד במסלול העיוני, יתאמו התלמידים את בחינת הגמר. בחינה זו תיערך במתכונת של בחינה בעל-פה, על ידי שניים ממורי החוג. נושאי הבחינה ייקבעו על פי תחומי ההתמחות המיוחדים של התלמידים ויאושרו על ידי ועדת ההוראה של החוג לתואר שני.

ציון הגמר

ממוצע ציוני עבודות הרפראט

60%

ממוצע ציוני העבודות הסמינריוניות

30%

ציון בחינת הגמר

10%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח