מבנה תכנית הלימודים

1. מבואות ותרגילים

בשנת לימודיהם הראשונה ישתתפו התלמידים בשלושה שיעורי מבוא שנתיים לתרבויותיהן של סין, של יפן ושל הודו (12 ש"ס). שלושת המבואות נועדו לתת סקירה כללית של המאפיינים התרבותיים, החברתיים והפוליטיים של שלוש הציביליזציות השונות. למבואות הכלליים מצטרף תרגיל מבוא (ת"מ)* בהיקף של 1 ש"ש, והתלמידים ישתתפו בתרגיל הצמוד לכל אחד מהמבואות. התרגיל נועד להשלים את שיעורי המבוא ויתמקד בקריאת טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לנושאים שנלמדו בשיעורים. במסגרת התרגיל ייערכו דיונים בכיתה, בהתבסס על הקריאה בטקסטים אלה ובמקורות משניים, והתלמידים יידרשו להגיש מטלות אחדות בכתב במהלך השנה.

מתכונת לימודי התרגילים היא שנתית, וכל פגישה תיערך אחת לשבועיים.

מתכונת שיעורי המבוא:
א. ציון קורס המבוא הוא שנתי.
ב. במהלך הקורס ייערכו 2 בחינות, אחת בתום סמסטר א' ואחת בתום סמסטר ב'.
ג. ציון עובר (60 לפחות) בסמסטר א' הוא תנאי להשתתפות בהמשך שיעור המבוא בסמסטר ב'.
ד. מומלץ לכל התלמידים לגשת לבחינות במועד א'.

* תלמידים בעלי תואר ראשון זכאים להקלות מסויימות בחובות אלו.

2. שיעורים מונוגרפיים

שיעורים אלה מתמקדים בהיבטים ספציפיים של התרבויות הנחקרות או בקשרים ביניהן. שיעורים מונוגרפיים הם בהיקף של 4 ש"ס או של 2 ש"ס, ולעתים מחייבים דרישות קדם.

ניתן להשתתף בשיעורים אלה החל מן השנה השנייה ללימודים (לאחר השלמת חובות שיעורי המבוא).

3. פרוסמינריון מתודולוגי

במהלך שנה ב' חייבים התלמידים להשתתף בפרוסמינריון מתודולוגי. שיעור זה מתמקד בנושא ספציפי ומכשיר את התלמידים ביסודות המחקר האקדמי במדעי הרוח. בתום הקורס יגישו התלמידים עבודה כתובה.

תנאי קבלה לפרוסמינריון הם השלמת שלושת המבואות הכלליים, תרגילי המבוא ושפה שנה א'.

הדרישות בפרוסמינריון: השתתפות פעילה וכתיבת חיבורים קצרים, הצגת רפראט בעל פה על פי דרישות המורה, וכן הגשת עבודה כתובה בסופו.

4. סמינריון

סמינריון הוא שיעור מחקר מתקדם העוסק בסוגיה, בזרם או בהוגה מסוים, תוך שימוש בספרות מחקר ובמקורות ראשוניים.

תנאי קבלה לסמינריון הם השלמתו של פרוסמינריון מתודולוגי והשלמתם של שיעורים מונוגרפיים בהיקף של 6 ש"ס לפחות.

הדרישות בסמינריון: קריאת מאמרים וחומר קריאה נוסף כהכנה לכל פגישה, השתתפות פעילה בשיעור, כתיבת חיבורים קצרים, וכן הצגת רפראט בעל פה על פי דרישות המורה. בתום הקורס יגישו התלמידים עבודה סמינריונית בהתאם לכללים המקובלים בחיבורים מדעיים.

תלמידים המעוניינים להשתתף בסמינריון בהנחיית מורה שהנחה גם את הפרוסמינריון שבו למדו, יוכלו לעשות כן לאחר שיקבלו אישור לכך מוועדת ההוראה של החוג.

תלמידי המסלול החד-חוגי ילמדו בשלושה סמינריונים. עליהם להגיש שתי עבודות סמינריוניות ועבודת רפראט אחת. יש לתאם עם המרצה מראש את סוג עבודת סיום הקורס.

5. לימודי שפה

תלמידים ילמדו אחת מן השפות הנלמדות בחוג, על פי בחירתם: סינית (מנדרין) - 24 ש"ס, יפנית - 24 ש"ס, סנסקריט  -  20 ש"ס, הינדי - 24 ש"ס. לימודי השפה נמשכים שנתיים. בשנה ג' רשאים התלמידים להשתתף בשיעורי  שפה, והם ייחשבו כשיעורים מונוגרפיים בהיקף שלא יעלה על 8 ש"ס.

לימודי השפה מתחילים בסמסטר א' בלבד. כל קורסי השפה (שנים א' וב') הם שנתיים ולא ניתן לעבור מקבוצה לקבוצה במהלך השנה. ציון המעבר בלימודי השפה הוא 70.

לימודי השפה מהווים תנאי לסיום הלימודים בחוג.

מתכונת לימודי השפה:

א. ציון הקורס הוא שנתי.
ב. במהלך הקורס ייערכו 2 בחינות, אחת בתום סמסטר א' ואחת בתום סמסטר ב'.
ג. הנוכחות בשיעורי השפה הנה חובה.
ד. ציון עובר (60 לפחות) בסמסטר א' הוא תנאי להמשך הלימודים בשיעורי השפה בסמסטר ב'. 
ה. מומלץ לכל התלמידים לגשת לבחינות במועד א'.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח