מבנה הלימודים

1. לימודי השלמה (4-16 ש"ס)

סטודנט ללא הכשרה קודמת בתחום הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה, יידרש לעמוד בלימודי השלמה בהיקף שייקבע על ידי ועדת ההוראה של החוג. כדי לעמוד בלימודים אלה יהיה על התלמיד לעמוד בדרישות הקורסים וכן לקבל בהם ציון 85 או יותר, בממוצע משוקלל.

2. לימודי התואר (28-32 ש"ס)

מספר שעות הלימודים לתואר השני הוא 28 ש"ס במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) ו-32 ש"ס במסלול העיוני (ללא עבודת גמר). התכנית כוללת שלושה סמינריוני חובה (בהיקף של 12 ש"ס) ומגוון סמינריונים לבחירה (בהיקף של 16 ש"ס במסלול המחקרי ו-20 ש"ס במסלול העיוני).

 שיעורי החובה:

שיטות מחקר ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה – 4 ש"ס
יסודות הפסיכו-בלשנות – 4 ש"ס
היבטים קוגניטיביים של שיח – 4 ש"ס

§        הנחיה כללית:

כל מרכיב סטנדרטי של תכנית הלימודים שאינו נדון במפורש בתכנית זו יוסדר על פי התקנונים הכלליים של האוניברסיטה ושל הפקולטה למדעי הרוח, לפי העניין, או על יסוד החלטות ועדת ההוראה של התכנית או של ראש התכנית, לפי הצורך.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח