מסגרות הלימודים

שו"ת (שיעור ותרגיל – 4 שעות שבועיות, מסגרת 121)

השו"ת הוא מסגרת הלימודים הבסיסית בחוג להיסטוריה, המניחה את התשתית להמשך הלימודים. הוא מבוסס על שילוב בין הקניית התמצאות בתקופה היסטורית נתונה לבין הקניית כישורי לימוד ועבודה עצמית חיוניים. השו"ת מציע מבוא לסוגיות המרכזיות בתקופה באמצעות קריאת מקורות, ניתוח תעודות, והיכרות עם הגישות החדשות במחקר. הוא בנוי בעיקר על דיונים בכיתה במקורות ובספרות המחקר, ומיועד להקנות את היכולת לנתח תעודות, להשתמש בספריה וברשת, בספרי יען ובכלים ביבליוגרפיים. במהלכו מגישים המשתתפים עבודות קצרות בכתב.

חובות התלמידים:

 • נוכחות רצופה בכיתה (תלמיד שייעדר מיותר מ-3 פגישות - השתתפותו בקורס תבוטל)
 • הכנה משיעור לשיעור והשתתפות פעילה
 • הגשת עבודות בכתב ועמידה בבחינה מסכמת

שיעורים

השיעור הוא קורס פרונטלי (הרצאה) בהיקף 2 ש"ס, הבוחן סוגיה היסטורית או סוקר תקופה שלמה ומקנה בתוך כך למשתתפים את הרקע הדרוש כדי לבנות לעצמם תמונה מקיפה.

חובות התלמידים: נוכחות רצופה בשיעורים, קריאת ספרות המחקר הנדרשת בקורס ובחינה מסכמת.

שיעורי מבוא (מסגרת 124)

החוג מציע שיעורים אשר נחשבים כשיעורי מבוא כחלופה להשתתפות בשו"ת בתקופה מסוימת (למשל: השיעור "היסטוריה חברתית של ימי-הביניים" יכול להיחשב כשיעור מבוא למי שאינו משתתף בשו"ת "חברה, משטר ותרבות בימי הביניים").

שיעורי בחירה (מסגרת 120)

שיעורי בחירה מיועדים להעמיק בסוגייה היסטורית, לאפשר להתוודע לשיטות מחקר ולגישות השונות בסוגייה.

שיעורי בחירה מהחוג להיסטוריה של עם-ישראל (מסגרת 444).

סמינריון (מסגרת 122)

הסמינריון הוא קורס מתקדם, המבוסס על עבודה עצמית ודיון אינטנסיבי בקבוצת לימוד. הוא מתמקד בניתוח סוגיה היסטורית על סמך מבחר מקורות וקריאה ביקורתית בספרות המחקר.

דרישות קדם: ההשתתפות בסמינריון מבוססת על הכישורים שנרכשו בשו"תים, ובמיוחד – בתקופה או הזירה שבה עוסק הסמינריון. כדי להירשם לסמינריון יש

 • להשלים לפחות 4 שו"תים
 • להשלים שו"ת או שיעור מבוא בפרק או בזירה הרלוונטיים לסמינריון

אפשר להשתתף בסמינריון ברמה בסיסית או ברמה מתקדמת– הכוללת הגשת עבודה סמינריונית.  תאריכי הגשת העבודות בסמינרים: עבודה ברמת רפרט בסמסטר א' יש להגיש עד 3.4.16, עבודה ברמת רפרט בסמסטר ב' יש להגיש עד 28.8.16. תאריכי הגשת העבודות הסמינריוניות בהתאם לתאריכים שנקבעו על ידי האוניברסיטה
חובות התלמידים:

 • השתתפות פעילה, הכנה מפגישה לפגישה ונוכחות רצופה במפגשים (תלמיד שייעדר מיותר מ-3 פגישות - השתתפותו בקורס תבוטל)
 • השתתפות בסמינריונים ברמה בסיסית: המשתתפים נדרשים לכתוב עבודה קצרה בכתב(רפרט) וכן למלא חובות נוספות השונות מסמינר אחד למשנהו, כגון להרצות הרצאה קצרה בעל-פה, להגיש חיבורים קצרים, לבצע מטלות ספרייה ולאתר חומרים. במסלול הדו-חוגי על הסטודנטים לכתוב 3 עבודות רפרט בשלושה מתוך ארבעת הסמינרים. במסלול החד-חוגי על הסטודנטים לסיים עם עבודת רפרט 6 מ-8 הסמינרים. מועד הגשת עבודת הרפרט הוא : בסמסטר א' תשע"ו מועד הגשת הרפרטים הוא 3.4.2016, בסמסטר ב' תשע"ו מועד הגשת הרפרטים הוא 28.8.2016. 
 • השתתפות בסמינריונים ברמה מתקדמת: נוסף לחובות הבסיסיות – הכנת עבודה סמינריונית. במסלול הדו-חוגי על הסטודנטים להגיש עבודה סמינריונית אחת באחד מ-4 הסמינרים. במסלול החד-חוגי על הסטודנטים להגיש 2 עבודות סמינריוניות ב-2 מ-8 הסמינרים. מועד הגשת העבודה הסמינריוניתהינו  בהתאם למועדים שנקבעו על ידי האוניברסיטה.
 •  לא ניתן להשתתף בשני סמינרים אצל אותו מרצה. כמו כן, תלמידים במסלול הדו-חוגי ירשמו לסמינרים בשלוש תקופות שונות. תקופת הסמינר הרביעי נתונה לבחירת התלמיד. תלמידים במסלול החד חוגי ירשמו לסמינרים בארבע התקופות השונות שאר הסמינרים לבחירתכם. 

תלמידים מצטיינים (שממוצע ציוניהם מעל 90) יכולים להגיש בקשה ללמוד בסמינריון אחד מתכנית הלימודים לתואר השני.הדבר מותנה בהסכמת מנחה הסמינריון 

עבודות סמינריוניות

 • העבודות יוכנו ויודפסו לפי הכללים המקובלים בחיבורים מדעיים. החוג מציע כמה מדריכים לכתיבת עבודות. העבודות יוגשו למזכירות החוג.
 • יש להשלים את חובות הסמינריון ברמה הבסיסית - ובכלל זה הגשת העבודה הקצרה (רפרט) – בסמסטר א' תשע"ו מועד הגשת הרפרטים הוא 3.4.2016, בסמסטר ב' תשע"ו מועד הגשת הרפרטים הוא 28.8.2016. 
 • המועד האחרון להגשת עבודה סמינריונית הוא בהתאם למועדים שנקבעו על ידי האוניברסיטה.
 • במקרים מיוחדים יכולה ועדת ההוראה של החוג להעניק ארכה להגשת העבודה.

הדרכה אישית

קורס זה מבוסס על מפגשים אישיים עם מנחה ממורי החוג (על פי בחירת התלמיד ובתיאום עם המורה) במהלך סמסטר אחד. במהלך הסמסטר מוטלות על התלמיד מטלות שונות ובסופו על התלמיד לכתוב עבודה סמינריונית לפי הנחיות המורה. מסגרת לימודים זו פתוחה עקרונית לתלמידי המסלול החד-חוגי לתואר הראשון ולתלמידי התואר השני בלבד.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח