מבנה הלימודים

המסלול המחקרי (כולל כתיבת עבודת גמר)

 1. לימודים בהיקף של 28 ש"ס, מהן קורס חובה בהיקף של 4 ש"ס, "מקצועו של ההיסטוריון".
 2. כתיבת עבודה סמינריונית אחת.
 3. לימודי שפה זרה שנייה, ברמת מתקדמים, בהתאם להתמחות. ניתן ללמוד שנתיים שפה עתיקה (יוונית, לטינית, אכדית וכו') 
 4. השתתפות פעילה בסמינר המחלקתי של החוג, הסמינר לא ייחשב במניין השעות לתואר.
 5. באישור יועץ לימודי התואר השני של החוג ניתן להירשם לסמינרים של תואר שני בחוג אחר ולהגיש רפראט.
 6. הצעת עבודת הגמר:

הצעת המחקר תוגש עד סוף הסמסטר השני ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים.

ההצעה תוגש על דעת המנחה ובהסכמתו, ותאושר בידי ראש החוג ועל ידי קורא נוסף שיתמנה על ידו.

יש למלא טופס אישור לכתיבת עבודת גמר לתואר שני ולצרף אותו להצעת המחקר, להלן הקישורית למאגר הטפסים:

https://humanities.tau.ac.il/forms

הצעת המחקר תהיה בהיקף של עד חמישה עמודים (לא כולל דף שער וביבליוגרפיה).

ההצעה תועבר למזכירות החוג הן בדואר אלקטרוני הן בעותק מודפס שיהיה מאושר וחתום על-ידי מנחה העבודה.

ההצעה תכלול את הסעיפים הבאים:

 1.   תיאור נושא המחקר (שאלת המחקר המרכזית), מטרתו ותרומתו המשוערת.
 2.   המקורות שעליהם תסתמך העבודה.
 3.   סקירת מצב המחקר בנושא העבודה.
 4.   דרכי המחקר המוצעות.
 5.   ביבליוגרפיה ראשונית.

7. כתיבת עבודת גמר ("תזה"):

התלמידים יתנסו בעבודת מחקר בסיסית כהכנה לכתיבת עבודת דוקטור. לפיכך עבודת הגמר, מבחינת תכניה והיקפה, נתפסת כמחקר ראשוני וכאימון מכין לקראת עריכת מחקר משמעותי ובעל משקל בתחום. עבודת הגמר אמורה לשקף היכרות טובה של התחום הנחקר, חשיבה ביקורתית, יצירתיות, מיומנויות מתודולוגיות ומיומנויות בכתיבה אקדמית. ניתן להגדיר את עבודת הגמר כעבודה סמינריונית מחקרית, מורחבת ומשוכללת. היקפה המרבי יהיה 80 עמודים (ובכללם תקציר בעברית ובאנגלית ורשימה ביבליוגרפית).

יש למסור את עבודת הגמר למזכירות החוג בשני עותקים מודפסים ובעותק דיגיטלי (PDF), שיועבר לספרייה.

יש למלא את טופס ההפקדה של עבודת הגמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטלי ולהביאו למזכירות החוג יחד עם עבודת הגמר.

להלן הקישורית למאגר הטפסים: http://humanities.tau.ac.il/site/index.php/forms

לפירוט בנושא עבודת גמר במסלול במחקרי לחץ כאן

העותקים הקשיחים של העבודה יופצו כדלקמן: למנחה האישי של התלמיד (אם עבודת הגמר נכתבה בהנחיית שני מורים יגיש התלמיד עותק קשיח נוסף); לשופט של העבודה.


המסלול העיוני (כולל בחינת גמר)
 1. לימודים בהיקף של 32 ש"ס, מהן קורס חובה בהיקף של 4 ש"ס, "מקצועו של ההיסטוריון".
 2. כתיבת שתי עבודות סמינריוניות.
 3. השתתפות פעילה בסמינר המחלקתי של החוג, הסמינר לא ייחשב במניין השעות לתואר.
 4. באישור יועץ לימודי התואר השני של החוג ניתן להירשם לסמינרים של תואר שני בחוג אחר ולהגיש רפראט.
 5. בחינת גמר (בחינת בית):

הבחינה תיערך לאחר סיום חובות השמיעה. מועד הבחינה והחזרתה לאחר 48 שעות יתואמו עם המורה ועם המזכירות.
לאחר הידברות והתייעצות עם המורה שהנחה בכתיבת העבודה הסמינריונית יציע התלמיד שני נושאים וכן קריאת ביבליוגרפיה בהיקף של עד עשרה פריטים (מאמרים, ספרים, קובצי מקורות) לכל נושא. רשימת שני הנושאים תהיה בהיקף של ביבליוגרפיה לקורס. הנושאים לא יעסקו בסוגיית מחקר מצומצמת אלא יישאו ככל האפשר אופי של דיון מתודולוגי עקרוני בסוגיה בעלת משמעות היסטוריוגרפית.
המורה יאשר את הנושאים ואת הביבליוגרפיה וינחה את התלמיד לקראת הבחינה. המורה ינסח שתיים או שלוש שאלות על היבטים מסוימים של נושא אחד שבו בחר כנושא הבחינה (בלא ליידע את התלמיד בנושא שבחר כנושא הבחינה).

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח