קורסי החוג לבלשנות

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תואר ראשון

סמסטר א+ב

0627314601 - סוגיות בהתפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גלית אדםסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00ווב501
ד"ר גלית אדםסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00ווב401

סמסטר א'

0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101102 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00ווב102
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' סתיו קלייןסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00רוזנברג205
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נעה גלרסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00רוזנברג205
0627112001 - פונטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001
0627213001 - תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
גב' נועה ברנדלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב001
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00רוזנברג001
0627213002 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
גב' איה חייטסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ווב102
0627213003 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר משה זיאתסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג106
0627213004 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר יקיר דללסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00ווב102
0627215201 - פונולוגיה של מילים שאולות (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן277
0627216601 - פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00ווב103
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'פרו"סד'12:00–14:00ווב103
0627216602 - תר' פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
מר דניאל אשרובסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00רוזנברג105
0627216603 - תר' פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
גב' נועה קרניסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג205
0627217701 - יסודות הסמנטיקה הפורמלית (תאריך בחינה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00ווב103
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00ווב103
0627217703 - תר' יסודות הסמנטיקה הפורמלית (תאריך בחינה)
מר תומר אברהםסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00גילמן277
0627218501 - מבוא לסוציובלשנות (תאריך בחינה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב001
ד"ר רועי גפטרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב001
0627218901 - מבוא לפרגמטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב103
0627222001 - ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני (תאריך בחינה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'פרו"סג'18:00–20:00רוזנברג102
0627224401 - סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים (תאריך בחינה)
גב' הדס יברכיהוסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00ווב103
0627300501 - פונולוגיה ניסויית (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00ווב103
0627328001 - דו-לשוניות: התפתחות, ידע ושימוש (תאריך בחינה)
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב102
0627400101 - סמנטיקה למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב102
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00ווב102
0627401801 - תחביר בן זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב401
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב401
0627402301 - סמינר נוירובלשנות: איזור ברוקה (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב401
0627402701 - פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב103
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00ווב103
0627402702 - תר' פסיכובלשנות:שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
גב' מעיין קשב סמסטר א'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג205
0627409001 - בלשנות חישובית מתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב105
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב105
0627409002 - תרגיל בלשנות חישובית מתקדמים (תאריך בחינה)
מר יונתן שפרסמסטר א'תרגילה'08:00–10:00ווב101
0627419101 - סמינר עיבוד-חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב401
0627442001 - מתודולוגיות מחקר (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'שיעורב'16:00–20:00ווב103

סמסטר ב

0627106001 - יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג001
0627106002 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' הגר סקוטלסקיסמסטר ב'תרגילא'08:00–10:00ווב102
0627106003 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00ווב103
0627106004 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' שירן אופקסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00ווב102
0627102201 - פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב001
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב001
0627102202 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' סתיו קלייןסמסטר ב'תרגילג'08:00–10:00ווב102
0627102203 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' יעל פיררסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג102
0627102204 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' הדס יברכיהוסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג104
0627114201 - מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב001
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג001
0627114202 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
מר אביב שונפלדסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00ווב103
0627114203 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
מר אלון פישמן סמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00ווב103
0627114204 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
מר איתמר שפי סמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג105
0627201101 - פונטיקה אקוסטית (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00ווב103
0627210501 - קריאה אקדמית (תאריך בחינה)
גב' הדס זיידנברגסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00ווב102
0627210502 - קריאה אקדמית (תאריך בחינה)
גב' הדס זיידנברגסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00רוזנברג104
0627211401 - רכישת שפה (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00ווב103
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00ווב103
0627211701 - תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי (תאריך בחינה)
פרופ' טל סילוניסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00ווב001
פרופ' טל סילוניסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00ווב001
0627211702 - תר' תחביר מתקדמים:עיבוד תחבירי (תאריך בחינה)
מר יקיר דללסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00ווב102
0627211703 - תר' תחביר מתקדמים:עיבוד תחבירי (תאריך בחינה)
גב' נועה ברנדלסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00ווב102
0627222201 - בלשנות חישובית מתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב105
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב105
0627222101 - תר' בלשנות חישובית מתחילים (תאריך בחינה)
מר יונתן שפרסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00ווב102
0627314401 - אופטימליות סגמנטלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב401
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב401
0627319901 - מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00ווב401
0627324001 - סמינר רכישת התחביר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00ווב103
0627361501 - רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00ווב103
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב103
0627403001 - סמינר פרגמטיקה ודקדוק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב102
0627407701 - נוירובלשנות: שפה ומוח (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג205
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג205
0627409501 - סמינר למידה: חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב401
0627415001 - דמיון מבני ותפיסתי (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב102
0627405501 - עברית מקראית בהבט גנרטיבי (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00ווב301

תואר שני

סמסטר א+ב

0627314601 - סוגיות בהתפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גלית אדםסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00ווב501
ד"ר גלית אדםסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00ווב401
0627414301 - קולוקויום מחקרי (תאריך בחינה)
פרופ' טל סילוני
פרופ' ג'וליה הורבט
סמסטר א'+ב'קולוק'ה'16:00–18:00ווב103
**התכנסות לאחר קולוקויום בשעה 18-20

סמסטר א'

0627300501 - פונולוגיה ניסויית (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00ווב103
0627400101 - סמנטיקה למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב102
ד"ר נירית קדמוןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00ווב102
0627401801 - תחביר בן זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב401
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב401
0627402301 - סמינר נוירובלשנות: איזור ברוקה (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב401
0627402701 - פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב103
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00ווב103
0627402702 - תר' פסיכובלשנות:שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
גב' מעיין קשב סמסטר א'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג205
0627409001 - בלשנות חישובית מתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב105
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב105
0627409002 - תרגיל בלשנות חישובית מתקדמים (תאריך בחינה)
מר יונתן שפרסמסטר א'תרגילה'08:00–10:00ווב101
0627419101 - סמינר עיבוד-חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב401
0627442001 - מתודולוגיות מחקר (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'שיעורב'16:00–20:00ווב103

סמסטר ב'

0627314401 - אופטימליות סגמנטלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב401
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב401
0627324001 - סמינר רכישת התחביר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00ווב103
0627403001 - סמינר פרגמטיקה ודקדוק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב102
0627407701 - נוירובלשנות: שפה ומוח (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג205
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג205
0627409501 - סמינר למידה: חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00ווב401
0627415001 - דמיון מבני ותפיסתי (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב102
0627405501 - עברית מקראית בהבט גנרטיבי (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00ווב301

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח