כללי

לימודי תואר שני

משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים או ארבע שנים ללומדים במסגרת לימודי צבירה

התכנית מציעה למידה ומחקר מעמיקים של היחסים החברתיים בין נשים לגברים בהקשרים שונים של זהויות ותפקידים מגדריים ושל תיאוריות פמיניסטיות ותיאוריות ביקורתיות אחרות.

התכנית היא רב תחומית ומעודדת יישום תובנות מגדריות בתחומי ידע אחרים כגון: משפטים, ספרות, היסטוריה, תולדות האמנות, גיאוגרפיה ותכנון, סוציולוגיה, קולנוע ועוד.
בהיותה תכנית ללימודים מתקדמים היא מכוונת לפיתוח "חשיבה מגדרית" ואופני הטמעתה בתיאוריה, במחקר, במדיניות ובעשייה חברתית.
התכנית מיועדת הן לבוגרות ולבוגרי תואר ראשון בלימודי נשים ומגדר, המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם ולהעמיקן, והן לבוגרות ולבוגרי תואר ראשון בתחומים אחרים, המבקשים להיחשף ללימודי המגדר ולבחון לאורם את תחום התמחותם.

 

לימודי התואר השני במגדר כוללים מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) ומסלול עיוני (ללא עבודת גמר).

התכנית ללימודי מגדר לתואר שני מציעה התמקדות בארבעה תחומי לימוד ומחקר: רוח, חברה, אמנויות ומשפטים.
ניתן ללמוד ולבצע מחקר תוך התמקדות בתחום לימודים אחד או לשלב בין מספר תחומים

התחומים המומלצים הם:

1.  מגדר ורוח: תחום המעמיק את המבט המגדרי במדעי הרוח. הוא בוחן היבטים שונים של מדעי הרוח כגון: פילוסופיה, חקר הספרות, היסטוריה, מדעי הדתות ועוד, שבהם נזנחה המחשבה על נשים ודרך עיני נשים, ובאופן זה היוו חלק מתרבות, המאדירה מודלים של גבריות כאידיאל אנושי. 

2. מגדר ומשפטים: תחום העוסק בממשק שבין מגדר ומשפט ומתמקד בזיקות שבין היבטים מגדריים של המשפט ובין היבטים מגדריים של החברה שבה הוא פועל. התחום חושף את ההבניות המגדריות שבבסיס החוק הפורמלי והחוק בפעולה, ובוחן את האופנים שבהם משעתק המשפט ומייצר אבחנות בין נשיות לגבריות. בד בבד כולל התחום עיסוק באופנים, שבהם ניתן לעשות שימוש במשפט כדי לאתגר אבחנות והיררכיות מגדריות, כמו גם אפליות בגין בסיסי שייכות חברתיים אחרים כגון לאום וגזע.

3. מגדר וחברה: תחום זה מאגד את הדיונים התיאורטיים, האמפיריים והמעשיים בהיבטים הסוציולוגיים, האנתרופולוגיים, הכלכליים, הפסיכולוגיים, התקשורתיים והפוליטיים של מגדר. התמקדות באחד מן התחומים הללו או בכמה מהם מעניקה הבנה מעמיקה של האופנים, שבהם קטגוריות כגון נשיות, גבריות, אמהות, ואבהות מובנות באופן חברתי ומעצבות את הזהות החברתית והעצמית של הפרט, המשפחה, הקהילה והמדינה. 

4. מגדר ואמנויות: תחום זה מתמקד באופנים, שבהם עוסקות אמנויות התיאטרון, הקולנוע והאמנות החזותית בייצוגים מגדריים. האמנות מהווה ערוץ מרכזי להעברת מסרים, אמונות ונורמות, המבטאים גם יחסים מגדריים. היא תורמת להבניה, לתחזוק ולשימור או לשינוי הייצוגים המגדריים באמצעות האופן, שבו נראות, מתנהגות ונשפטות דמויות נשיות וגבריות, וזאת באמצעות שימוש בסטראוטיפים או הימנעות משימוש בהם, וכן באמצעות המסרים, שהטקסטים האמנותיים מעבירים אודות גבריות, נשיות והיחסים בין המינים.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח