ועדת ההוראה

בתכנית פועלת ועדת הוראה המורכבת מראש התכנית והיועץ. ניתן לפנות לוועדת ההוראה דרך המזכירות, באמצעות טופס בקשה. בקשות לערעור על ציון ניתן להגיש דרך מזכירות התכנית בלבד (ולא למורה במישרין), עד 5 ימים מיום פרסום הציונים. הבקשה חייבת להיות מנומקת ומלווה בסימוכין.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח