מבנה הלימודים

 

לימודי שפה: על תלמידי התכנית לתרבות צרפת במסלול המחקרי ובמסלול העיוני להוכיח ידיעה ברמת "פטור" בשפה הצרפתית עד מועד סיום חובות השמיעה שלהם.

ניתן לבחור בין: 12 ש"ס שנתי של "צרפתית מזורז" או  16 ש"ס במשך שנתיים ביחידה ללימודי שפות זרות באוניברסיטה.

 
על התלמידים להשתתף בפורום אחת לשבועיים בימי שלישי 18-16 שיוכר כשעתיים שנתי.
 

1. מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר

א. התלמידים ילמדו בקורסים בהיקף של  28 ש"ס (ראה סעיף "מבנה הלימודים").

ב. התלמידים יגישו עבודה סמינריונית אחת.

ג. עבודת גמר: במהלך שנת הלימודים הראשונה יבחר התלמיד מנחה לכתיבת עבודת הגמר ויגיש את הצעת המחקר לוועדת ההוראה של התכנית. עבודת התזה תיבדק ע"י המנחה וקורא נוסף (שאינו המנחה). ציון התזה ייקבע לאחר הופעת התלמיד בפני שלושה שופטים (ביניהם מנחה התזה) ללא הקורא הנוסף לצורך הצגה והגנה בעל פה על עבודתו (10%).  הציון הסופי של עבודת התזה הוא ממוצע הציונים של כל הקוראים (50%).


2. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר

א. התלמידים ילמדו בקורסים בהיקף של 32 ש"ס (ראה סעיף "מבנה הלימודים").

ב. התלמידים יגישו שתי עבודות סמינריוניות. כל אחת אצל מרצה אחר.

ג. התלמידים יידרשו לעמוד בבחינת גמר. לקראת הבחינה יוצעו לתלמידים נושא ורשימה ביבליוגרפית מתוך עבודת סמינריון אחת. הבחינה תיערך שלושה חודשים לאחר מכן ותיבדק על ידי שניים ממורי התכנית. 
 
 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח