מסלול משפטים

מסלול משפטים ניתן ללמוד במתכונת של מסלול מצומצם בלבד, למעט, מי שלומד במקביל בפקולטה למשפטים.

מסלול משפטים מצומצם – 6 ש"ס

שיעור הליבה "פמיניזמים, משפט וחברה בישראל" הוא תנאי להתקבל למסלול זה (יש ללמוד אותו לפני תחילת לימודי המסלול).

הלומדים במסלול זה יכולים להרשם למבחר של קורסי בחירה ממסלול משפטים שבידיעון התכנית, שאין להם דרישות קדם.

 

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי מסלול משפטים - מסגרת 700

המשתתפים בקורסי הפקולטה למשפטים כפופים לנהלי הפקולטה

למשפטים. שימו לב במיוחד לדרישות הקדם!

בקורסים של הפקולטה למשפטים (1411) יש הקפדה על

ציון טווח בין 77-81

קורסי מבוא - מסגרת 700

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי101

קורסי בחירה - מסלול משפטים - מסגרת 700

1411576001 - חוק התשוקה: משפט, חברה ומיניות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גרוס איילסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00טרובוביץ202
1411310901 - משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הי (תאריך בחינה)
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
1411712701 - זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00טרובוביץ204
1411211910 - דיני משפחה (תאריך בחינה)
פרופ' הקר דפנהסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
פרופ' הקר דפנהסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
** יש לבחור באחד מהתרגילים הבאים:
1411211911 - משפחה-קב' א' (תאריך בחינה)
גב' ליברזון רוניסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00טרובוביץ203
1411211912 - משפחה-קב' ב' (תאריך בחינה)
גב' ליברזון רוניסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00טרובוביץ203
1411698701 - אפליה (תאריך בחינה)
ד"ר קריכלי-כץ תמרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ301
ד"ר קריכלי-כץ תמרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ301
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי101
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג103
1411721501 - משטרה ושיטור במאה העשרים ואחת (תאריך בחינה)
גב' לבנקרון נעמיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00טרובוביץ203
1411117001 - פמיניזם ומשפט (תאריך בחינה)
פרופ' בילסקי ליאורהסמסטר ב'שיעורד'17:00–19:30טרובוביץ301
1411669001 - פשעים נגד הפטריארכיה:הפלות, ניאוף והומוסקסואליות (תאריך בחינה)
פרופ' טריגר צבי חייםסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00טרובוביץ203
1411721901 - רגולציית הגירה (תאריך בחינה)
עו"ד שדה מורןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00טרובוביץ204

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח