תנאי הקבלה

ללימודי התואר השני יתקבלו תלמידים בעלי ציון גמר של 80 לפחות בתואר הראשון, ובנוסף ציון של 80 לפחות בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות בתואר הראשון. בעלי תואר ראשון שאינו בגיאוגרפיה יחויבו בהשלמות מלימודי התואר הראשון כמפורט להלן, וזאת בהתאם למסלול הלימודים שבחרו. בוגרי גיאוגרפיה יידרשו בהשלמות בהתאם למסלול הלימודים הנבחר. יש לסיים את לימודי ההשלמה עד תום שנת הלימודים הראשונה, בציון 80 לפחות. לימודי השלמה אלה לא ייכללו במניין השעות לתואר השני.

 

תכנית השלמות לתואר שני – תשע"ו

מסלול רגיל: (10 ש"ס)

מבוא פיזי: מבוא למדעי כדור-הארץ או מבוא לאקלים (4 ש"ס)

מבוא לסביבת האדם: מרחב מקום וסביבה (4 ש"ס)

שיטות מחקר כמותיות או איכותניות (2 ש"ס)

התכנית ללימודי סביבה חברה ותכנון: (12 ש"ס)

מבוא פיזי: מבוא למדעי כדור-הארץ או מבוא לאקלים (4 ש"ס)

מבוא לסביבת האדם: מרחב מקום וסביבה (4 ש"ס)

שיטות מחקר  כמותיות (2 ש"ס) 

גיאו-אינפורמטיקה - מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג א') (2 ש"ס)

התכנית בגיאו-אינפורמטיקה: (16 ש"ס)

מבוא פיזי: מבוא למדעי כדור-הארץ או מבוא לאקלים (4 ש"ס)

מבוא לסביבת האדם (מרחב מקום וסביבה) (4 ש"ס)

מבוא לגיאו-אינפורמטיקה, היבטים של מיפוי וחישה מרחוק (2 ש"ס)

גיאו-אינפורמטיקה - מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג א') (2 ש"ס)

שיטות מחקר כמותיות (2 ש"ס)

יסודות החישה מרחוק (2 ש"ס)

 

 

הכרה בלימודים קודמים: על פי תקנון האוניברסיטה, אם החל התלמיד את לימודי התואר השני באוניברסיטה אחרת, רשאי החוג להכיר בלימודים אלה, בכולם או בחלקם (בציון 80 לפחות ובכפוף לנוהל התיישנות הלימודים), בתנאי שהתלמיד במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) ילמד לפחות מחצית מתכנית לימודיו באוניברסיטת תל-אביב. תלמיד במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) חייב ללמוד באוניברסיטת תל-אביב לפחות שני-שלישים מתכנית לימודיו.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח