סדרי ההרשמה

המעוניינים להתקבל לתכנית יבצעו הליך רישום לאוניברסיטה כמקובל.

המועמדים שנרשמו יוזמנו לבחינת מיון ולריאיון אישי.

הודעה על החלטת ועדת הקבלה תישלח למועמדים.ידיעון הפקולטה למדעי הרוח