תנאי הקבלה

תנאי הקבלה על פי המפורט באתר ההרשמה ללימודים:https://go.tau.ac.il/b.a_humanities_women_gender?id=term-cond
תנאי הקבלה לבעלות ולבעלי השכלה אקדמית חלקית ייקבעו על ידי ועדת ההוראה של התכנית ובכפוף לתקנון האוניברסיטה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח