מבנה תכנית הלימודים

  1.     המסלול הדו-חוגי

 2.     המסלול החד-חוגי  

המסלול הדו-חוגי
התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 56 ש"ס לפי הפירוט:

שנה א'

מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל צמוד

4

ש"ס

סמ' א'

מבוא לפילוסופיה יוונית

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית (צמוד למבוא)

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת: דקארט (צמוד לפילו' חדשה)

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

4 מבואות בתחומי הלימוד1

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

 סה"כ

20

ש"ס

 

שנה ב'

בשנה ב' יבחרו התלמידים שני תחומי לימוד (בתנאי שהשיגו ציון חיובי במבוא בתחום) ובהם ישתתפו בשיעורי המשך (הנלמדים בסמסטר א' בלבד)2 ובשיעורי בחירה.  

קריאה מודרכת: יום וקאנט

4

ש"ס

סמ' א' או ב'

מבוא לפילוסופיה במאה ה-19 

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת: המאה ה-19 (צמוד למבוא)

2

ש"ס 

סמ' א' או ב'

שיעור המשך + תרגיל צמוד בתחום א'

4

ש"ס

סמ' א'*

שיעור המשך + תרגיל צמוד בתחום ב'

4

ש"ס

סמ' א'*

שיעור בחירה 

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

שיעור יסוד

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

סה"כ

20

ש"ס

 

* למעט שיעור ההמשך + התרגיל בפילוסופיה של המדע הניתן בסמסטר ב'.

שנה ג'

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשני סמינריונים (אצל מרצים שונים). עליהם לכתוב עבודה סמינריונית אחת באחד הסמינריונים ולהגיש עבודת רפראט בסמינריון השני.

דרישות-קדם להשתתפות בסמינריונים הן: מילוי החובות הקודמות בתחום הלימוד וציון "עובר" במבחן הבקיאות (ראו סעיף דרישות במהלך הלימודים להלן).

סמינריון בתחום א'

4

ש"ס*

סמ' א' או ב' 

סמינריון בתחום ב'

4

ש"ס*

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה 

6

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

שיעור יסוד

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

סה"כ

16

ש"ס

 

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים להשתתף בשיעור בחירה נוסף בהיקף של 2 ש"ס.

 

סה"כ שעות הלימוד בפילוסופיה במסלול הדו-חוגי: 56 ש"ס

שנה

קורסים

  

  

  

א'

 

מבוא לפילוסופיה יוונית

2 ש"ס

קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית (צמוד למבוא) 

2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה חדשה

2 ש"ס

קריאה מודרכת: דקארט (צמוד לפילו' חדשה)

2 ש"ס

מבוא כללי ללוגיקה

4 ש"ס

4 מבואות תחומיים1

8 ש"ס

ב'-ג'

מבוא לפילוסופיה במאה ה-19

2 ש"ס

קריאה מודרכת: המאה ה-19 (צמוד לפילו' במאה ה-19)

2 ש"ס

קריאה מודרכת: יום וקאנט 4 ש"ס

שיעור המשך + תרגיל צמוד (תחום א')2

4 ש"ס

שיעור המשך + תרגיל צמוד (תחום ב')2

4 ש"ס

4 שיעורי בחירה 

8 ש"ס

2 שיעורי יסוד

4 ש"ס

מבחן בקיאות

 

ג'

 

סמינריון (תחום א')

4 ש"ס*

סמינריון (תחום ב')

4 ש"ס*

 

סה"כ

56 ש"ס

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים להשתתף בשיעור בחירה נוסף בהיקף של 2 ש"ס.

 

המסלול החד-חוגי

התלמידים ילמדו 112 ש"ס מלימודי הפילוסופיה ומחוגים אחרים, לפי הפירוט:

 

שיעורים וסמינריונים בחוג לפילוסופיה (כמפורט להלן(  76ש"ס
לימודי חטיבה מחוג אחר (כולל סמינריון שבו תוגש עבודת רפראט( 20 ש"ס
שיעורים מחוגים אחרים 16 ש"ס
שפה זרה שנייה: השלמת רמת "מתחילים" בציון עובר לפחות (הציון לא ייכלל בשקלול(           
סה"כ  112ש"ס

שנה א' ראו המסלול הדו חוגי)      
סה"כ
 
 20ש"ס  
שנה ב'
 
פילוסופיה במאה ה-19     2ש"ס
קריאה מודרכת: המאה ה-19 (צמוד לפילו' במאה ה-19) 2 ש"ס
קריאה מודרכת: יום וקאנט  4ש"ס
 3שיעורי המשך + תרגילים צמודים  12ש"ס
שיעורי בחירה   14ש"ס
שיעור יסוד 2 ש"ס
סה"כ  36ש"ס

שנה ג'
בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשלושה סמינריונים (אצל מרצים שונים). עליהם לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולהגיש עבודת רפראט אחת.
דרישת-קדם להשתתפות בסמינריונים: מילוי החובות הקודמות בתחום הלימוד וציון "עובר" במבחן הבקיאות (ראו סעיף דרישות במהלך הלימודים להלן).

סמינריון בתחום הלימוד א' 4 ש"ס *
סמינריון בתחום הלימוד ב' 4 ש"ס *
סמינריון בתחום הלימוד ג' 4 ש"ס *
3 שיעורי בחירה כלשהם 6 ש"ס
שיעור יסוד 2 ש"ס
סה"כ 20  ש"ס

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים ללמוד בשיעור בחירה נוסף בהיקף של 2 ש"ס.

סה"כ שעות הלימוד במסלול החד-חוגי: 76 ש"ס בחוג לפילוסופיה (ו-36 ש"ס מחוץ לחוג).

התלמידים נדרשים להשלים רמת "מתחילים" בציון עובר לפחות בלימודי שפה זרה שנייה (הציון לא ייכלל בשקלול).

1 תלמידים שיבחרו בשנה ב' בתחום תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית ישתתפו במהלך לימודיהם בשני מבואות: מבוא לפילוסופיה פוליטית (2 ש"ס) ומבוא לתורת המוסר (2 ש"ס). התלמידים יתמחו רק באחד מאלה.

2 ניתן להתמחות בשיעור המשך אחד בכל תחום לימוד.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח