דרישות במהלך הלימודים

דרישות במהלך הלימודים
  1. הגשת עבודות: עבודות סמינריות יוגשו במועדים שנקבעו על ידי הפקולטה. העבודות יוגשו למזכירות החוג (ולא למרצה). עבודות אחרות יוגשו במועד שיפורסם בלוח המבחנים.
  2. המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בקבלת ציון של 75 לפחות וממוצע ציונים כולל של 80 לפחות בקורסי הפכ"מ. בנוסף יש לעמוד בתנאי קדם של הקורסים על פי דרישות החוג בו הם ניתנים.
  3. צבירת כשלונות: תלמידים/ות שנכשלו בקורס חובה יוכלו להגיש בקשה לועדת הוראה להשתתף בו פעם נוספת. לא ניתן להמשיך את הלימודים בתכנית הפכ"מ לאחר כישלון שני באותו קורס.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח