ועדת ההוראה

בחוג פועלת ועדת הוראה. 
פניות לוועדה יש להגיש בכתב או במייל דרך מזכירות החוג.

בקשות לערעור על ציון ניתן להגיש דרך מזכירות החוג בלבד (ולא למורה במישרין), עד 5 ימים מיום פרסום הציונים. הבקשה חייבת להיות מנומקת ומלווה בסימוכין.

טפסים לוועדת ההוראה ניתן למצוא באתר החוג.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח