מהלך הלימודים

שנה א'

פכ"מ

פילוסופיה

כלכלה

מדע המדינה

משפטים

קריאה מודרכת א'

מבוא ללוגיקה + תרגיל

מתמטיקה + תרגיל

פוליטיקה ומשטר בישראל + תרגיל

דיני נזיקין/עונשין/חוזים

קריאה מודרכת ב'

מבוא לפילוסופיה חדשה

סטטיסטיקה + תרגיל

מבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל

 

תרגיל בפילוסופיה פוליטית

מבוא לפילוסופיה פוליטית

מיקרו כלכלה א +תרגיל

   

סטטיסטיקה + תרגיל

מבוא לתורת המוסר

     

מתמטיקה + תרגיל

       

*פילוסופיה של מדעי החברה

       

תורת המשפט וחוקתי*

       

* קורס קיץ

שנה ב'

פכ"מ

פילוסופיה

כלכלה

מדע המדינה

משפטים

החלטה ורציונליות

מוסר המשך + תרגיל

מיקרו ב'

כתיבה מדעית

קניין/תאגידים/משפט בינלאומי

מוסר מדינה ומשפט

פילוסופיה במאה ה 19

מאקרו א'

מחשבה מדינית בת זמננו

 
   

מאקרו ב'

כלכלה פוליטית

 

 

שנה ג'

פכ"מ

פילוסופיה

כלכלה

מדע המדינה

משפטים

סמינר פכ"מ

מבוא למטפיזיקה ולתורת ההכרה

אקונומטריקה

פוליטיקה השוואתית

מטה-משפטי

סמינר פכ"מ

       

מוסר מדינה ומשפט המשך

       

 

רשימת קורסי החובה בתואר

פכמ

קורס הכנה במתמטיקה 5 ש"ס

קורס הכנה בסטטיסטיקה 5 ש"ס

קריאה מודרכת א' 2 ש"ס

קריאה מודרכת ב' 2 ש"ס

תרגיל בפילוסופיה פוליטית 2 ש"ס (צמוד לשיעור מבוא לפילוסופיה פוליטית)

פילוסופיה של מדעי החברה 4 ש"ס

החלטה ורציונליות 4 ש"ס

תורת המשפט ומשפט חוקתי 5 ש"ס

מוסר מדינה משפט 4 ש"ס

סמינר פכ"מ 4 ש"ס

 

פילוסופיה

מבוא ללוגיקה4 ש"ס

מבוא לפילוסופיה פוליטית 2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה חדשה 2 ש"ס

מבוא לתורת המוסר 2 ש"ס

תורת המוסר - שיעור המשך ש"ס (תנאי קדם מבוא לפילוסופיה של המוסר)

מבואלפילוסופיהבמאהה19  2 ש"ס (תנאי קדם פילוסופיה חדשה)

מבוא למטפיזיקה ולתורת ההכרה 2 ש"ס

 

כלכלה

מיקרו כלכלה א'5 ש"ס

מאקרו כלכלה א' 5 ש"ס

מיקרו כלכלה ב' 5 ש"ס

מאקרו כלכלה ב'  3 ש"ס

מבוא לאקונומטריקה 6 ש"ס

 

מדע המדינה

פוליטיקה ומשטר בישראל 4 ש"ס

מבוא ליחסים בינלאומיים 4 ש"ס

כתיבה מדעית 2 ש"ס

מחשבה מדינית בת זמננו ש"ס

כלכלה פוליטית 4 ש"ס

פוליטיקה השוואתית  3ש"ס

 

משפטים

על התלמידים ללמוד סה"כ 15 ש"ס מרשימת הקורסים המוצעים להלן:

שנה א'דיני נזיקין/חוזים/עונשין     4 ש"ס

שנה ב'דיני קניין    4 ש"ס

שנה ג' - קורסי מטה משפט: משפט וכלכלה, פמיניזם ומשפט, מבוא לתורת המוסר והמדינה 3   ש"ס

שיעורי הבחירה הדרושים להשלמת התואר ייבחרו מתוך רשימת הקורסים המוכרים לפכ"מ הניתנים בחוגים השותפים לתכנית (מתוכם 3 סמינרים לבחירה).


ידיעון הפקולטה למדעי הרוח